Toolkit communicatie

Hieronder tref je diverse bouwstenen voor je communicatie over het nationaal Deltaprogramma.

Animatie Nationaal Deltaprogramma

In deze animatie wordt in 90 seconden het doel van het nationaal Deltaprogramma uitgelegd. Aan de orde komen de opgave, de oplossingen, de samenwerkende partijen, de ritmiek van rapporteren en het budget. De animatie is te downloaden en vrij te gebruiken in eigen communicatiemiddelen en – kanalen. De animatie staat ook op YouTube. Van daaruit is deze te embedden op andere webpagina's.

Animatie 'Nationaal Deltaprogramma in 90 sec.'

Nederland Waterland

60% overstroomt als we niets doen

Het klimaat verandert
De zeespiegel stijgt
Het weer wordt extremer
Zoetwater is niet vanzelfsprekend

Dit raakt iedereen
We nemen al maatregelen, nu en in de toekomst

We bouwen dijken
Versterken de kustlijn
We houden water vast
Richten de ruimte anders in

Daarom is er het Nationaal Deltaprogramma
Doel 2050:
Veilig tegen overstromingen
Voldoende zoetwater
Weerbaar tegen extreem weer
Nu en in de toekomst
Op basis van actuele kennis

We werken samen
Wie?
Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen
Kennisinstituten
Omwonenden
Bedrijven en maatschappelijke organisaties
Deltacommissaris – Regie

De koers tot 2050 en verder
Continu signaleren en bijstellen
Jaarlijks rapporteren met prinsjesdag
Zesjaarlijks herijken

Jaarlijks ruim 1 miljard euro beschikbaar

Alles op alles voor een veilige en leefbare delta

Nationaal Deltaprogramma
www.deltaprogramma.nl

Brochure Nationaal Deltaprogramma

De brochure nationaal Deltaprogramma geeft op hoofdlijnen antwoord op de vraag wat de overheid, samen met heel veel partijen in het land, doet om Nederland – nu en in de toekomst – voldoende klimaatbestendig te maken. In diverse projecten en samenwerkingsverbanden wordt gewerkt aan drie thema’s: Nederland beschermen tegen overstromingen. Nederland weerbaar maken tegen extreem weer. En Nederland voorzien van voldoende zoetwater.

Podcast

Over Water & Klimaat is de podcast van het deltaprogramma. Wat doet Nederland om te zorgen dat we droge voeten houden? Hoe zorgen we voor voldoende water in droge tijden? Is Nederland wel voorbereid op een veranderend klimaat?