Deltabeslissingen (herijkt)

Hoe blijft Nederland beschermd tegen overstromingen en zoetwatertekorten? Het nationaal Deltaprogramma zet een koers uit voor de toekomst. Die koers bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de deltabeslissingen. Hierin staan keuzes voor de aanpak van waterveiligheid, zoetwatervoorziening en een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van Nederland. 

Wat is nieuw?

Deltabeslissing Waterveiligheid

Het hoofddoel blijft staan: iedereen in Nederland die woont achter een primaire waterkering heeft in 2050 een beschermingsniveau van ten minste 10-5. Dat houdt in: de kans op overlijden door een overstroming is niet groter dan 1:100.000 per jaar. Meer informatie over de deltabeslissing Waterveiligheid.

Deltabeslissing Zoetwater

De deltabeslissing Zoetwater krijgt een doel voor 2050: Nederland is weerbaar tegen zoetwatertekorten. Nu wordt in kaart gebracht wanneer sprake is van een tekort en wat Nederland hiertegen kan doen. Er bestaan al een aantal maatregelen, zoals: zuinig zijn, water beter vasthouden en water slimmer verdelen. In de herijkte deltabeslissing staat een vierde maatregel: de schade accepteren. Daarnaast moet in de ruimtelijke inrichting beter rekening gehouden worden met de zoetwaterbeschikbaarheid.

Op de Hoge Zandgronden krijgt de overgang naar een actief beheer van het grondwater een impuls. De opgaven voor waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie worden samen opgepakt. Meer informatie over de deltabeslissing Zoetwater.

Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie

Een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting in 2050 is nog steeds het uitgangspunt, maar de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie krijgt een aantal concrete tussendoelen. Daarmee wordt sturen op de uitvoering makkelijker. Het onderwerp ruimtelijke adaptatie krijgt meer aandacht in omgevingsvisies. Daarnaast worden vitale en kwetsbare functies versterkt. In 2050 moeten deze niet alleen bestand zijn tegen overstromingen, maar ook tegen wateroverlast, hitte en droogte. Meer informatie over de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie.

Deltabeslissingen Rijn-Maasdelta en IJsselmeergebied

  • Na 2050 mag het gemiddelde winterpeil van het IJsselmeer beperkt meestijgen met de zeespiegel. Nieuw in deze deltabeslissing is dat deze regel nu ook voor het Markermeer geldt. 
  • Er volgt een uitgebreid onderzoek naar de vervanging van de Maeslantkering. Onderdeel hiervan is het verkennen van zowel afsluitbare open varianten als gesloten varianten. 
  • Voor de Rijn en de Maas is er het Programma Integraal Riviermanagement (IRM). In 2021 volgt een ontwerp van de herijkte strategie voor de rivieren. Een jaar later wordt deze definitief vastgesteld. 
  • In de Zuidwestelijke Delta krijgt estuariëne natuur de kans om te herstellen. Dit is natuur die zich ontwikkelt op plekken waar zout- en zoetwater met elkaar in contact komen.
  • Het intergetijdengebied bij de Oosterscheldekering blijft boven water bij laagtij en staat onder water bij hoogtij. Om erosie te bestrijden zijn plaat- en vooroeversuppleties nodig. Ook dijkversterkingen voorkomen erosie. Deze ingrepen zijn onderdeel van het toekomstbestendig maken van het beheer van de Oosterscheldekering. 

Meer informatie over de deltabeslissingen Rijn-Maasdelta en IJsselmeergebied.

Beslissing Zand

Door de uitvoering van zandsuppleties blijft de kustveiligheid op orde. Het uitgangspunt bij deze werkzaamheden blijft: ‘zacht waar het kan, hard waar het moet’. De omvang van zandsuppleties van 12 miljoen m3 per jaar blijkt vooralsnog voldoende. Bij de tweede herijking wordt de omvang eventueel aangepast.

In de voorkeursstrategie voor de kust is een standaard-aanpak vastgelegd voor het verbinden van waterveiligheid en ruimtelijke ambities. Deze aanpak geldt voor de hele kust.

De voorkeursstrategie voor het Waddengebied richt zich op een intensief onderzoek naar de gevolgen van zeespiegelstijging voor de kust. Meer informatie over de Beslissing Zand.