Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de zeespiegel sneller kan stijgen dan eerder werd verwacht in de deltascenario’s. Deltares onderzocht in 2018 wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn voor het Deltaprogramma. Vervolgens namen de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de deltacommissaris in 2019 het initiatief voor het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Hierin werken overheden, kennisinstellingen, bedrijven, plannenmakers en maatschappelijke organisaties samen aan nieuwe kennis over het tempo en de mate van mogelijke zeespiegelstijging, de mogelijke gevolgen voor de waterkeringen, zoetwatervoorziening en ruimtelijke inrichting, en wordt verkend hoe we hierop tijdig kunnen anticiperen.

Kennisprogramma Zeespiegelstijging

We weten dat de zeespiegel stijgtÉ

... mogelijk met 1 meter aan het einde van deze eeuw.

Met het Deltaprogramma is Nederland hierop voorbereid.

Maar... er is nog veel onzekerheid rondom de voorspellingen.

Wat betekent de zeespiegelstijging voor onze bescherming tegen hoogwater, onze zoetwatervoorziening, ons ruimtegebruik, onze landbouw en natuur?

Om deze onzekerheden te verkleinen, is het Kennisprogramma Zeespiegelstijging opgezet.

Een samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties....

... die cruciale kennis leveren voor het Deltaprogramma.

Het Kennisprogramma analyseert de mogelijke effecten van de zeespiegelstijging, en kijkt onder andere naar:

... waterveiligheid..

... zoetwaterbeschikbaarheid...

... en de inrichting van onze leefomgeving.

We onderzoeken hoe we de zeespiegelstijging en de gevolgen voor Nederland nog beter kunnen voorspellen...

... evalueren tot welke stijging onze huidige strategie‘n voldoen...

... en verkennen alvast alternatieve strategie‘n voor de verre toekomst.

Zo kunnen we de juiste beslissing nemen op het moment dat het nodig is...

... en blijft Nederland ook in de toekomst de veiligste delta ter wereld.

Meer weten? Kijk dan op deltacommissaris.nl