Spoor 4: verkennen lange termijn opties

In spoor 4 van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging worden oplossingsrichtingen voor de verre toekomst in beeld gebracht. In dit spoor is begonnen met een analyse van plannen en initiatieven die er al liggen: wat valt hieruit te leren over mogelijke alternatieve strategieën voor de verre toekomst? Een keuze voor één bepaalde oplossingsrichting ligt de komende jaren niet voor de hand. Het onderzoek beoogt in beeld te krijgen welke “no regret” keuzes en maat­regelen nu nodig zijn om kansrijke opties voor de verre toekomst open te houden.

Plannenpitches

Eind 2020 is een tweetal bijeenkomsten (plannenpitches) georganiseerd. Daar presenteerden 13 plannenmakers hun mogelijke oplossingen voor versnelde zeespiegelstijging, reflecteerden experts hierop en werden mogelijke vervolgacties besproken met vertegenwoordigers van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging en Deltaprogramma.

De plannenpitches zijn een belangrijke stap in het verbinden van plannenmakers, kennisinstellingen en overheden die (zowel landelijk als regionaal) in het Kennisprogramma Zeespiegelstijging lange termijn oplossingen uitwerken. De gepresenteerde plannen bieden hiervoor waardevolle bouwstenen en inspiratie. De pitches worden in het najaar van 2021 herhaald. In de tussentijd kunnen vervolgonderzoeken worden uitgevoerd om de plannen onderling te verbinden of beter af te stemmen op de vraagstukken van het Kennisprogramma. Denk daarbij aan het benutten van natuurlijke sedimentatieprocessen, het bergen van rivierwater of het verbinden met de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland.

Nadere info over deze bijeenkomsten en de gepresenteerde plannen is te vinden in deze twee verslagen en via de publicwiki van Deltares.

De plannen die zijn gepresenteerd zijn hieronder via de links te vinden.

Zeewaartse oplossingen:

Oplossingen die uitgaan van de bestaande ‘beschermen’ strategie:

Meebewegen: