Deltaparade Eerste Nationaal Deltacongres 2010

In de deltaparade presenteerden alle deelprogramma’s zich op levendige en interactieve wijze. Hieronder een impressie in tekst en beeld van wat er allemaal te beleven was.

Zoetwater: water verdelen over gebruikers

Voldoende zoet water is in Nederland vanzelfsprekend. Maar hoe zorgen we ervoor dat we ook op de lange termijn genoeg zoet water hebben? In de Deltaparade kregen bezoekers door beeld, muziek en geluid een impressie van het zoetwatervraagstuk. Verder konden ze een computerspel spelen en in gesprek gaan met de medewerkers van het programmateam Zoetwater.

Deltacongres 08
Deltacongres 10

Veiligheid: dijkmeester op de dijk

Hoe veilig willen we zijn in Nederland? Tijdens de Deltaparade konden bezoekers op interactieve wijze inbreng geven op de vraag hoe ze beschermd willen zijn tegen het water van de rivieren, de zee, het IJsselmeer en andere grote wateren. Door een simulatiespel konden bezoekers ervaren hoe het is om tijdens een zware storm als dijkmeester op de dijk te staan.

Deltacongres 11

IJsselmeergebied: waterpeil veranderen en beleven

Hoe houden we het IJsselmeergebied veilig als door de klimaatwijziging het IJsselmeergebied en het achterland te maken krijgen met hevigere buien en langere perioden van droogte? Moet het waterpeil omhoog, omlaag of gelijk blijven? En wat zijn de gevolgen van de verschillende peilveranderingen? En hoe kunnen we zorgen dat we ook op de lange termijn genoeg zoet water houden? Bij de presentatie van het deelprogramma IJsselmeergebied konden bezoekers zelf het waterpeil veranderen en beleven wat dat betekent voor het gebied.

Deltacongres 29

Kust: ontmoetingen op het strand

In de ontspannen sfeer van strand en zee keek het deelprogramma Kust met bezoekers naar kustveiligheid, kustontwikkeling en kustuitbreiding.

Deltacongres 06
Deltacongres 26

Waddengebied: uitkijken over de Wadden

Als ik op de dijk sta, zie ik de Waddenzee en de eilanden, een uniek natuurgebied. Het getij neemt en geeft en verandert het uiterlijk continu. De veerboot vertrekt overvol uit Lauwersoog op weg naar Schier. Achter mij zie ik het Lauwersmeer en verderop de weidse landschappen van Fryslân en Groningen. Maar het beeld lijkt te veranderen. De zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Wat betekent dit nu voor ons? Blijven de slikken en platen wel bestaan? Woon ik hier straks nog veilig? De presentatie van het deelprogramma Waddengebied nam bezoekers mee in deze vragen.

Deltacongres 05

Nieuwbouw en Herstructurering: water in het stedelijke gebied

Hoe vergroot je het waterbergend vermogen van een bestaande stadswijk, terwijl er ook nog een opgave ligt om te verdichten met een paar 100 woningen? Hoe voorkomen we hoge kosten – nu en in de verre toekomst – als gevolg van bodemdaling, droogte en verzilting? Hoe houden we op een energieneutrale wijze het hoofd koel in de stad? Op deze vragen zoekt het deelprogramma Nieuwbouw & Herstructurering oplossingen, die eenvoudig en betaalbaar zijn en die bijdragen aan de verbetering van het stedelijk leefmilieu. Kom kijken hoe wij daar vorm aan geven in het voorste deel van het restaurant. Daar kunt u ook meer te weten komen over ‘autarkische arken’ en de ‘watergame’.

Deltacongres 17

Rijnmond-Drechtsteden: zee en rivieren ontmoeten elkaar

Op het raakvlak van zoet en zout, van haven en stad/land en een veelkleurige en veeleisende bevolking ligt het bruisende gebied van deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden. Klimaatverandering is een feit, maar ook het leven van de bewoners in deze delta gaat door. In de Deltaparade konden bezoekers stil te staan bij de thema’s die hier spelen. Wat komt er op ons af? Hoe komen we tot de beste ontwikkelrichting voor dit gebied? Wat zijn de ambities, wat biedt kansen? Bezoekers konden ook gebruik maken van de prachtige kaart op de vloer waar ze ter plekke hun ideeën over de toekomst van dit gebied konden neerleggen.

Deltacongres 15

Zuidwestelijke Delta: ontwerp mee!

De Deltawerken in de Zuidwestelijke Delta hebben veiligheid gebracht, maar blijken ook schaduwkanten voor waterkwaliteit, natuur en economie te hebben. De vitaliteit van het gebied staat onder druk door de stijgende zeespiegel en verdere achteruitgang van de waterkwaliteit en morfologie in de waterbekkens. Ook de beschikbaarheid van voldoende zoet water is, als wij niets doen, op termijn niet vanzelfsprekend. Maar er zijn kansrijke oplossingen. Geschiedenis, heden en toekomst van dit bijzondere deltagebied waren te zien en te beluisteren in de tentoonstelling ‘Deltavierluik’.

Deltacongres 32

Rivieren in de steigers

Deelprogramma Rivieren brengt de integrale gebiedsopgave voor de rivieren Maas en Rijn in beeld. Voor welke opgave staat Nederland als het gaat om hogere waterafvoer en gebiedsinrichting in 2100? Samen met onze partners ontwikkelen we enkele strategieën om uiteindelijk de keus te maken voor dé strategie voor Maas en Rijn.

Deltacongres 21

Nog méér inspiratie nodig?

Naast de deelprogramma´s van het Deltaprogramma, laten ook andere organisaties zich zien tijdens het middagprogramma.

Dutch Delta Design & Aquade in de bouwplaats

Internationaal Water Festival Dutch Delta Design presenteert alvast een overzicht van de festivalpodia die in 2012 de wereld zullen verleiden met water. Het doel is om Nederland te positioneren als het internationale platform voor water en klimaat. Vernieuwend is de inzet op co-creatie van de watersector met onder meer kunst en cultuur, recreatie en sport, lifestyle en design, educatie en experience. Aquade is een culturele manifestatie over concrete, fysiek te realiseren projecten die zijn gericht op de aanpassing van Nederland aan de gevolgen van de klimaatverandering. De manifestatie bestrijkt een periode van tien aar van 2010 tot 2022.

Nationaal Archief: actieve openbaarheid

Op oude kaarten en foto’s is te zien hoe Nederland door het omgaan met het water in de afgelopen eeuwen vorm kreeg. Het Nationaal Archief bewaart niet alleen historisch archief, maar verwerft, beheert en presenteert ook recente archieven van de overheid en van stichtingen, bedrijven en particulieren. Digitale informatie wordt opgeslagen in het e-Depot, dat zich in het Nationaal Archief in Den Haag bevindt. Grote kans dat in de toekomst ook documenten van uw hand in het Nationaal Archief terecht zullen komen. Vanwege de toename van informatie streeft het Nationaal Archief ernaar om digitale informatie zo snel mogelijk na creatie in bewaring te nemen en beschikbaar te stellen aan belangstellenden. Om dat mogelijk te maken zouden overheidsorganen een onlineregister kunnen maken. In zo’n register kan iedereen volgen welke documenten er zijn en deze - mits toegestaan - bekijken. De deltacommissaris en het Nationaal Archief werken samen aan de realisatie van dit idee. Door actieve openbaarheid en maximale transparantie stimuleren we een open overheid.