Fotoverslag Zesde Nationaal Deltacongres 2015

Tijdens het Zesde Nationaal Deltacongres zijn van de plenaire sessie, de Deltaparade  en de deelsessies foto's gemaakt. Hieronder een impressie.

Foto's: Ruben Jorksveld en Bart van Vliet.

Traditioneel begroet deltacommissaris Wim Kuijken persoonlijk alle gasten bij binnenkomst in het 1931 Congrescentrum Brabanthallen in 's-Hertogenbosch. De opkomst was opnieuw hoog, met meer dan 1400 bezoekers. Thema dit jaar was "Werk aan de Delta: En nu begint het pas echt."

Deltacommissaris Wim Kuijken begroet de congresgangers

Welkom

Deltacommissaris Wim Kuijken heette alle deelnemers van harte welkom. Daarna gaf hij het woord aan Commissaris van de Koning van Noord-Brabant Wim van de Donk. Volgens Van de Donk zou het Deltaprogramma een voorbeeld moeten zijn voor het openbaar bestuur: "De kracht van het programma zit hem erin dat niet vooraf centraal wordt bedacht hoe het moet, maar dat er ruimte wordt geboden voor diversiteit, maatwerk en kleinschaligheid binnen afgesproken kaders en normen. Deze werkwijze wordt het bestuurlijke normaal en is geen anomalie meer."

Commissaris van de Koning in Noord-Brabant Wim van de Donk opent het Deltacongres

Samenwerking

Het Zesde Nationaal Deltacongres werd georganiseerd door de deltacommissaris en zijn staf samen met de partners  van het Deltaprogramma. Peter Heij vertegenwoordigde het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Josan Meijers de provincies (IPO), Peter Glas de waterschappen (UVW) en Ina Adema de gemeenten (VNG). Gespreksleider was stafdirecteur van het Deltaprogramma Bart Parmet, die per 1 december afscheid neemt. Alle vijf zagen de succesvolle samenwerking als het grote succes van het Deltaprogramma. Josan Meijers verwoorde het namens het IPO als volgt: "Provincies sturen op samenwerking. Die sturing is straks niet meer nodig. Dan doen we het gewoon!"

Opdrachtgevers

Zonnetje

De afgelopen jaren werd steeds een persoon in het zonnetje gezet die zich buitengewoon had ingezet voor het Deltaprogramma. Vanaf dit jaar gaat het anders en kiest deltacommissaris Wim Kuijken hiervoor een project uit, dat in zijn ogen het meest bijzonder is. Als eerste project ging de groene vaas naar de Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhovenseveer. Kuijken roemde de innovaties die bij dit project zijn toegepast, en de toekomstbestendigheid. Hij noemde als voorbeeld huizen die op vijzels zijn gezet. Mocht de dijk in de toekomst verhoogd moeten worden, dan kunnen de huizen eenvoudig worden opgevijzeld. Projectleider Bram de Fockert van Waterschap Rivierenland nam de trofee, de traditionele vaas,  in ontvangst.

Deltacommissaris reikt het Zonnetje uit voor project Dijkversterking KiS

Deltaparade

Na het plenaire gedeelte leidde deltacommissaris Kuijken Commissaris van de Koning Van de Donk rond over de Deltaparade. Bezoekers konden hier de hele dag terecht om zich te laten bijpraten over de verschillende deelprogramma's van het Deltaprogramma.

Deltacommissaris leidt CvdK Wim van de Donk rond op de Deltaparade

Opvallend dit jaar was dat de focus bij de Deltaparade is verlegd van plannen maken naar de uitvoering. Dit sloot aan bij het motto van het Zesde Nationaal Deltacongres: En nu begint het pas echt.

Bezoekers op de Deltaparade

Parallelsessies

Opvallend dit jaar was dat de focus bij de Deltaparade is verlegd van plannen maken naar de uitvoering. Dit sloot aan bij het motto van het Zesde Nationaal Deltacongres: En Het plenaire programma werd dit jaar bewust kort gehouden. Daardoor was er volop ruimte voor  vier parallelsessies in de ochtend, die na de lunch nog eens werden herhaald. Publiek kon actief meepraten door via een app op de smartphone stellingen te beantwoorden en vragen te stellen. Enkele vragen werden ter plekke aan de panels voorgelegd. Deze interactieve discussiestijl werd duidelijk door de aanwezigen gewaardeerd.

Zoetwater vandaag

Deze parallelsessie over de voortgang van het Deltaprogramma Zoetwater had als voordeel dat ze aansloot bij de actualiteit, gezien de langdurige droogteperioden in voorjaar en zomer en in de weken voorafgaand aan het congres. Er werden actief vragen gesteld vanuit de zaal. Eén die meerdere keren langs kwam, was: als boeren er belang bij hebben dat regenwater wordt opgevangen, zijn ze dan ook bereid daarvoor grond beschikbaar te stellen?

Deelsessie Zoetwater

Waterveiligheid

In deze sessie gingen vijf sprekers onder leiding van Directeur Generaal Ruimte en Water  Peter Heij van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in op het nieuwe waterveiligheidsbeleid. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden werd gediscussieerd over kansen en uitdagingen. Hans Oosters, dijkgraaf van Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard stelde: "Innovatie is essentieel om de veiligheidsnorm van 2050 te halen. Anders redden we het gewoon niet!"

Deelsessie Waterveiligheid

Klimaatadaptatie

Sessievoorzitter Harm Albert Zanting, directeur Water & Milieu van Arcadis, noemde dit de lastigste sessie: "want wij handelen in onzekerheid. Het staat vast dat het klimaat verandert, we kunnen alleen niet exact zeggen hoe."

Harm Albert Zanting spreekt op de deelsessie Klimaatadaptatie

Watergovernance

Governance gaat over hoe wij in Nederland bestuurlijk samenwerken om de wateropgaven van nu en in de toekomst het hoofd te bieden. De samenwerking binnen het Deltaprogramma, waarin Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten als gelijkwaardige partners optrekken, is bijzonder. Het garandeert dat in de verschillende regio's een aanpak kan worden gekozen die daar het beste aansluit bij de behoefte.

In de ochtendsessie sprak onder anderen planoloog van de gemeente Venlo Christine Jansen over hoe haar gemeente het voortouw nam in het Koploperproject Maas Venlo.

Christine Jansen, planoloog van de gemeente Venlo over Governance

De sessie over watergovernance in de middag werd georganiseerd in samenwerking met de Amsterdam International Water Week AIWW. In de zaal waren internationale bezoekers aanwezig die de sessie bijwoonden als onderdeel van het AIWW. Insteek van de discussie was of het buitenland kan leren van de Dutch Approach. Peter Glas, voorzitter Unie van Waterschappen, leidde de sessie.

De sessie werd geopend door  Kees Rade, die momenteel ambassadeur is voor Duurzame Ontwikkeling. Hij riep de watersector op vooral gebruik te maken van het internationale ambassadeursnetwerk:  "Wij zijn daarvoor, doe een beroep op ons. Klimaatadaptatie is wereldwijd nodig; er is dus vraag naar Nederlandse expertise."

Peter Glas (links) in gesprek met Kees Rade

Theo van de Gazelle (Rijkswaterstaat) en Theo Meskers (wethouder gemeente Hollands Kroon) gingen in op de succesvolle samenwerking bij de vernieuwing van de Afsluitdijk.

Theo Meskers en Theo van de Gazelle over samenwerking bij renovatie Afsluitdijk

Watergezant Henk Ovink vertelde over de cultuurverschillen tussen Nederland en de Verenigde Staten die hij en zijn team tegen kwamen in de nasleep van de verwoestende orkaan Sandy. Hier in Nederland regelen we zaken op het niveau van landelijke en lokale overheden. Maar in de zwaarst getroffen gebieden rondom New York wordt de overheid per definitie als verdacht gezien. Daar moet je overeenstemming bereiken met de lokale bevolking die zich heeft verenigd in burger comités: "Het heeft echt maanden geduurd voordat we daar vertrouwen hadden gekregen."

Watergezant Henk Ovink over Governance en the Dutch Approach

Tom Kompier, werkzaam op de ambassade in Hanoi, ging in op de Nederlandse steun voor het klimaatadaptatie-programma Mekong Delta. Hier is armoede een groot probleem: "Je kunt wel zeggen dat je bomen moet laten staan omdat ze helpen bij de bescherming tegen overstromingen. Maar als je geen geld hebt en toch moet koken, hak je toch die boom om."

Als laatste nam Henk Ovink het woord met een duidelijke boodschap voor de Nederlandse watersector: "Wij zijn vaak veel te bescheiden. Als wij de internationaal leidende rol willen pakken op watergebied, dan moeten we ook lef tonen en gretig zijn!"

Hiermee werd het inhoudelijke deel afgesloten en was er ruimte om na te praten.