Programma Nationaal Deltacongres 2016

Het Nationaal Deltacongres 2016 vond plaats op donderdag 3 november 2016 in Apeldoorn. Het thema was: "Werk aan de delta. Opgaven verbinden, samen op koers". Op deze pagina kunt u teruglezen hoe het programma eruit zag.

In de tabel hieronder leest u een kort overzicht van het programma. Voor meer details bekijkt u het digitale programmaboekje.

Programmaoverzicht
Vanaf 09.00 uur Registratie en ontvangst
09.00 - 17.30 uur

Deltaparade
De Deltaparade vormt de hele dag de centrale ontmoetingsplek. De uitwerking en de uitvoering van de Deltabeslissingen en voorkeursstrategieën uit het Deltaprogramma staan centraal. Er zijn meetingpoints van de acht gebieden en drie generieke thema’s van het Deltaprogramma en presentatiestands van organisaties, programma’s en projecten die verbonden zijn met het Deltaprogramma.

10.00 uur

Plenaire opening

 • Welkom door dagvoorzitter Inge Diepman en gastheer deltacommissaris Wim Kuijken.
 • Opening Deltacongres door de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, en de Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, Clemens Cornielje.
 • Keynote over de betekenis van burgerparticipatie voor eigentijds overheidsbestuur door Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en bijzonder hoogleraar beleid en sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Film voortgang Deltaprogramma.
 • Peter Veld, consultant bij ABDTOPconsult, gaat in op de bevindingen en aanbevelingen van de commissie ‘Evaluatie Deltawet’. Aansluitend geeft deltacommissaris Wim Kuijken een reactie.
 • Stedenbouwkundige Riek Bakker geeft in een gesproken column haar visie op het ruimtelijk domein en het Deltaprogramma.
 • Ook dit jaar wordt er een bijzondere gast of project in het zonnetje gezet.
11.45 - 13.00 uur

Parallelsessies

 • Governance | Samen werken aan een adaptief Deltaprogramma
  Het Deltaprogramma ontwikkelt meer en meer van beleidsontwikkeling naar uitvoering. Wat betekent dit voor de samenwerking tussen de betrokken partners? De unieke en effectieve samenwerking willen we vasthouden. Maar hoe zorgen we ervoor dat de betrokken partijen in de uitvoering, naast hun eigen taken en verantwoordelijkheden, open blijven staan voor een gedeeld eigenaarschap? Het lange termijn karakter van het deltaprogramma vraagt bovendien om een balans tussen koersvastheid en flexibiliteit én om de mogelijkheid om bij te sturen. In het Deltaprogramma 2017 wordt een eerste uitwerking gepresenteerd van de manier waarop het adaptief deltamanagement vorm krijgt. In deze sessie gaan we op een interactieve manier, met behulp van een concrete casus, samenwerking en adaptiviteit met u bespreken.
 • Ruimtelijke adaptatie | Deltaplan Ruimtelijke adaptatie: Yes, we can!
  De wateroverlast afgelopen voorjaar en zomer maakt de urgentie voor ruimtelijke adaptatie nog duidelijker. Een Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is in voorbereiding. In deze sessie blikken we met u vooruit naar wat er nodig is om uiterlijk in 2020 klimaatbestendig en waterrobuust inrichten onderdeel te laten zijn van beleid en handelen van de betrokken partijen. We gaan met bestuurders en bedrijfsleven in gesprek over de opgedane ervaringen. Hoe benutten we al opgedane kennis en ervaring om de slagkracht te vergroten? De partijen die al aan de slag zijn gegaan met projecten bieden lessen en ervaringen, waardoor u zich kunt laten inspireren.
 • Waterveiligheid | Klaar voor de start van een nieuwe beoordelingsronde?
  Voor waterveiligheid is 2017 een belangrijk jaar. Het is de start van de beoordelingsronde van de primaire waterkeringen volgens de nieuwe normering. Wat is de stand van zaken? Hoe gaan we tijdens de beoordeling om met prioritering en geldstromen? Hoe gaan de keringbeheerders aan de slag? Hoe bereidt de markt zich voor op deze exercitie? In deze sessie staat de voorbereiding op beoordeling centraal. We laten verschillende partijen aan het woord om hun rol te belichten en u kunt vragen aan ze stellen.Tussendoor wordt er verbinding gelegd met Marken, waar op dat moment een evacuatieoefening plaatsvindt.
 • Zoetwater | Werken aan zoetwater in de delta. Praat u mee?
  Voor zoetwater zijn er het afgelopen jaar verscheidene maatregelen opgepakt: onder andere Slim Watermanagement, Waterbeschikbaarheid, Klimaatpilots, uitvoeringsmaatregelen zoals verbredingen van waterlopen, etc.. In deze sessie praten we u bij over de voortgang en hoe daarbij de afstemming van overheidsinspanningen met de gebiedsprocessen, innovaties en investeringen is gegaan. Betrokkenen vertellen met welke maatregelen zij aan de slag zijn om de zoetwaterdoelen te behalen en met wie zij ‘de schop hanteren’. Ook horen we graag van u hoe we gezamenlijk vorm kunnen geven aan het zoetwaterbeheer van de toekomst. Tussendoor geven we een korte terugmelding over verzilting.
13.00 - 14.00 uur

Lunch

14.15 - 15.30 uur

Parallelsessies

 • Governance | De deltacommunity gooit de deuren open
  Door de overgang naar de uitvoering wordt de kring van betrokkenen rond het Deltaprogramma groter. Hoe zorgen we ervoor dat ook de nieuwe partners goed kunnen deelnemen? Verstaan en begrijpen we elkaar eigenlijk wel goed? Aan de hand van enkele concrete casussen wordt duidelijk hoe het deltaprogramma in toenemende mate te maken krijgt met participatie van het bedrijfsleven, de energieke samenleving in de vorm van maatschappelijke organisaties én met de burger. Daarbij kijken we niet alleen naar hoe we de burger goed bij de projecten van het deltaprogramma kunnen betrekken, maar ook naar hoe die burger zelf kan bijdragen om de doelen van het deltaprogramma te bereiken.
 • Ruimtelijke adaptatie | Pilots in de spotlight
  Voor ruimtelijke adaptatie wordt er kennis en ervaring opgedaan via adaptieve pilots en projecten. Diverse partijen houden zich bezig met thema’s zoals stresstesten, vitale en kwetsbare functies, etc.. In deze sessie worden enkele projecten in de spotlight geplaatst. Wat zijn kansen en leerpunten om de ruimtelijke inrichting waterrobuust en klimaatbestendig te maken? We gaan met u discussiëren over de kansen, uitdagingen en noodzakelijke borging. Wat betekenen deze voor nieuwe projecten, instrumenten en maatregelen? Samen gaan we na welke inspiratie dit biedt voor uw keuzes in beleid en handelen en voor het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie dat in voorbereiding is.
 • Waterveiligheid | Meekoppelen: zoveel wensen, zoveel kansen
  Als er werkzaamheden aan een dijk gaan plaatsvinden, bekijken we wat de meekoppelkansen kunnen zijn in de uitvoering van de projecten. We willen de waterveiligheidsopgave zo veel mogelijk verbinden met andere ruimtelijke wensen en ambities, zoals natuur, wonen en recreatie. Zo komen nieuwe, doelmatige en duurzame oplossingen binnen bereik. In deze sessie gaan we deze aspecten belichten en vragen we u om actief mee te denken over meekoppelkansen.
 • Zoetwater | Werken aan zoetwater in de delta. Denkt u mee?
  Voor zoetwater werken diverse partners aan een duurzaam en robuust zoetwaterbeheer. Wat staat u en ons te wachten? In deze sessie leggen we enkele casussen aan u voor zoals het Peilbesluit IJsselmeer, het Deltaplan Hoge Zandgronden, een pilot Water- beschikbaarheid en de kleinschalige aanvoervoor- zieningen. We nodigen u uit om mee te denken en te praten. Tussendoor geven we een korte terugmelding over de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater.
15.30 - 17.30 uur Deltadrankjes en -hapjes

Deelnemers Deltaparade

Gebieden en generieke programma’s:

 • Hoge Zandgronden
 • Kust
 • Maas
 • Rijn
 • Rijnmond-Drechtsteden
 • Ruimtelijke Adaptatie
 • Veiligheid
 • Wadden
 • IJsselmeergebied
 • Zoetwater
 • Zuidwestelijke Delta

Organisaties, programma’s en projecten verbonden met het Deltaprogramma:

 • Climate Adaptation Services
 • Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers
 • Delta Ontwerpplatform
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma
 • Jeugdwaterschap
 • KNMI
 • Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat
 • Nationaal Water Model
 • Ons Water
 • Planbureau voor de Leefomgeving
 • Project Water en Evacuatie
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Topsector Water
 • Valorisatieprogramma Deltatechnologie en Water