Programma Deltacongres 2017

Het Nationaal Deltacongres 2017 vond plaats op donderdag 2 november 2017 in het WTC Expo Leeuwarden. Het thema was: Doorwerken aan een duurzame en veilige delta. Op deze pagina leest u hoe het programma eruit zag  in vogelvlucht. Het complete programma met sprekers, parallelsessies en deltaparade staat in het digitale programmaboekje.

Kort tijdschema

09.45 - 11.00 uur Inloop en registratie
09.45 - 17.00 uur Deltaparade
11.00 - 12.15 uur Plenaire opening
12.15 - 13.30 uur Lunch
13.45 - 15.15 uur Vijf parallelsessies
15.15 - 17.00 uur Deltahapjes en -drankjes

Programma

9.45 - 11.00 uur | Inloop en registratie


9.45 - 17.00 uur | Deltaparade

De Deltaparade is de centrale ontmoetingsplek. Naast meetingpoints en presentatiestands zijn er op verrassende locaties kick-offs, korte presentaties, meet & greets en rondetafelgesprekken.

11.00 – 12.15 uur | Plenaire opening

 • Welkom door dagvoorzitter Inge Diepman en gastheer deltacommissaris Wim Kuijken.
 • Opening Deltacongres door Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden en voorzitter van de Raad van Toezicht van het KNMI.
 • Bijdrage van de minister of staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (onder voorbehoud).
 • Film Doorwerken aan een duurzame en veilige delta.
 • Keynote ‘Zin in de toekomst: tijd voor verbeelding’ Hoogleraar Urban Futures aan de Universiteit van Utrecht Maarten Hajer gaat in op wat het vraagt van de deltacommunity om het werk aan de delta nu en de komende decennia tot een succes te maken en hoe we zin en vertrouwen krijgen om te werken aan een duurzame en veilige delta. Met diverse voorbeelden verduidelijkt Hajer hoe succes veronderstelt dat wetenschap, cultuur, bestuur en politiek op elkaar betrokken worden.
 • Een bijzondere gast of project wordt in het zonnetje gezet.
 • De voorzitters van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg en Unie van Waterschappen en de directeur-generaal Ruimte en Water introduceren de parallelsessies.
 • Advocaat en specialist omgevingsrecht Liesbeth Schippers geeft in een gesproken column haar visie op het werken aan de uitvoering van het Deltaprogramma en hoe de komst van de Omgevingswet de verbinding tussen ruimte en water kan versterken.

9.45 - 17.00 uur | Deltaparade

Op de Deltaparade deelt u kennis, ervaringen en informatie. Op verrassende locaties kunt u deelnemen aan een gevarieerd programma met kick-offs, korte presentaties, rondetafelgesprekken of een serious game. Vier zones verbinden de meetingpoints en presentatiestands op de Deltaparade. Drie zones voor drie deltaplannen: Waterveiligheid, Ruimtelijke adaptatie en Zoetwater. In een vierde zone staan kennis, participatie/communicatie en tools centraal.

Gebieden en thema’s:

 • Deltaprogramma
 • Hoge Zandgronden Zuid en Oost
 • IJsselmeergebied
 • Kust
 • Maas
 • Rijn
 • Rijnmond-Drechtsteden
 • Ruimtelijke adaptatie
 • Waddengebied
 • Waterveiligheid
 • Zoetwater - Nationaal
 • Zoetwater - Rivierengebied/ West-Nederland
 • Zuidwestelijke Delta

Organisaties, programma’s en projecten verbonden met het Deltaprogramma:

 • Atelier X
 • Climate Adaptation Services (CAS)
 • Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers
 • De Afsluitdijk
 • Deltaplan Waterveiligheid/ Dijkwerkers
 • Interreg Flood Resilient Areas by Multi-layEred Safety (FRAMES)
 • Jeugdwaterschap
 • KNMI
 • LIFE Integrale Projecten (LIFE IP) Deltanatuur
 • Nationaal Watermodel
 • Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK)
 • Ons Water
 • Planbureau voor de Leefomgeving
 • Project Water en Evacuatie
 • Rijksdienst Cultureel Erfgoed
 • Topsector Water
 • Valorisatieprogramma Delta (VP Delta)
 • Vitaal en kwetsbaar
 • WaterWindow

Social media reporters op de Deltaparade maken een live verslag van het Deltacongres. Ze interviewen sprekers en deelnemers én maken foto’s en video’s die worden verspreid via social media. Volg de deltacommissaris op @delta_comm en gebruik #deltacongres in uw tweets.

13.45 – 15.15 uur | Parallelsessies

 

 • Ruimtelijke adaptatie | #DPRAhoedan?
  Het Deltaprogramma 2018 bevat het Eerste Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Met dit Deltaplan gaan we Nederland ‘klaarstomen’ voor 2050. Door rekening te houden met hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming kunnen we ons voorbereiden op klimaatverandering. Maar hoe gaan we dit doen? Welke keuzes worden er gemaakt? Waar beginnen we? Techniek en enthousiasme zijn geen probleem. De integraliteit van de opgaven biedt kansen en inspireert velen, maar het maakt de uitvoering ook complex en lastig om te beginnen. In deze sessie #DPRAhoedan willen we, samen met u, een aantal concrete antwoorden zoeken en geven!

 • Zoetwater | Samen verantwoordelijk voor zoetwater, vandaag en in de toekomst!
  Werken aan waterbeschikbaarheid is een belangrijke opgave voor de zoetwatervoorziening. Waterbeheerders én gebruikers staan gezamenlijk voor deze opgave. Aan de hand van hun inbreng en ervaringen willen we met u in gesprek gaan over samenwerken en verbinden.Wat staat ons allemaal te wachten en wat kunnen we doen om de zoetwaterdoelen te behalen? Vanuit verschillende perspectieven passeren droogte, verzilting en innovatieve cases de revue uit hoog- en laag Nederland. Hierbij focussen we op gebiedsprocessen, komt de routekaart waterbeschikbaarheid aan bod en zoeken we de verbinding met overlappende thema’s zoals klimaatadaptatie. We nodigen u uit om mee te doen, want we zijn met elkaar verantwoordelijk voor ons zoetwater!

 • Klimaatverandering en weersextremen
  Klimaatverandering lijkt sneller te verlopen dan verwacht, evenals de toename van extreem weer. Dat meten we en dat merken we. Zo brak er deze zomer een enorme ijsplaat af van Antarctica. Ook komen er ’s zomers steeds vaker zware buien voor.In deze sessie informeert het KNMI u over de mogelijke versnelling van de zeespiegelstijging en de toename van clusterbuien en wateroverlast. Onder leiding van een weerpresentator reflecteren we daarna met u op deze ontwikkelingen en gaan we met elkaar in gesprek over hoe we deze boodschap aan een groter publiek kunnen overbrengen en in concrete maatregelen kunnen vertalen.

 • Governance | De kunst van het samenwerken
  Voor het realiseren van de opgaven van het Deltaprogramma hebben we elkaar nodig. Dat geldt voor waterveiligheid en zoetwater, maar zeker ook voor ruimtelijke adaptatie. Het nieuwe Deltaplan vraagt om versnelling van maatregelen. Hoe geven we dat vorm? Welke partners betrekken we daarbij? Wat zijn de voorwaarden voor een goede samenwerking? Er is geen blauwdruk voor samenwerken. Iedere situatie is tenslotte anders. Toch valt er veel te leren over samenwerken en over aspecten die de slagingskans vergroten.In deze sessie willen we u inspireren over verschillende én vooral ook nieuwe vormen van samenwerken. Hoe werkt u samen en hoe kan het ook? Dit gaan we aan de hand van verschillende casussen bespreken, waarbij we ook uitstapjes maken naar andere beleidsterreinen. We gaan direct aan de slag, samen met u!

 • Waterveiligheid | Deltaplan Waterveiligheid; Dijkwerkers stropen de mouwen op
  Het werken aan waterveiligheid is nooit af. Nederland is en blijft kwetsbaar voor overstromingen. De landelijke dijkversterkingsopgave van 1.100 km is omvangrijk en complex. Het gaat altijd over maatwerk waarbij keer op keer een afweging gemaakt wordt over regionale belangen en gebiedsontwikkeling. De impact van ons werk bepaalt immers de inrichting van Nederland. De afgelopen decennia zijn het beleid, de aanpak en de techniek flink veranderd. Niet alleen door de nieuwe normering, de vele innovaties, maar ook door het combineren van andere maatschappelijke en economische opgaven bij dijkversterkingen. We hebben met elkaar al heel veel geleerd. Toch stellen we ons altijd de vraag hoe we onszelf kunnen verbeteren om blijvende meerwaarde in projecten te behalen. Zijn onze dijkversterkingen wel duurzaam genoeg? Welke innovaties zijn rond 2020 gemeengoed geworden? Wat betekent dit voor de volgende generatie dijkwerkers? Welke rol spelen overheden, bedrijven en bewoners straks? En wat betekent dat voor de kennis en kunde die we moeten overdragen aan onze opvolgers?Omdat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een duurzame en veilige delta, nodigen we u uit om mee te praten en samen op zoek te gaan naar uw rol hierin.

15.15 – 17.00 uur | Deltahapjes en -drankjes

Amsterdam International Water Week (AIWW)

Het Nationaal Deltacongres 2017 vindt plaats tijdens de Amsterdam International Water Week (30 oktober – 3 november 2017): een week waarin internationale en nationale professionals en bestuurders die betrokken zijn bij water bij elkaar komen en informatie uitwisselen. Voor meer informatie: internationalwaterweek.com.

Meer informatie