Parallelsessie 11 – PAGW Rivieren – werken aan een levende delta

Het Rijk werkt samen met anderen aan een stabiel en samenhangend ecosysteem van grote wateren in het Waddengebied, IJsselmeergebied, de Zuidwestelijke Delta en het Rivierengebied. Het resultaat: ecologisch gezond water, hoogwaardige natuur, een hoge kwaliteit leefomgeving en ruimte voor andere opgaven en economische dynamiek.

Deze sessie is volledig online en begint om 14.45 uur en duurt tot 16.00 uur.

In 2018 spraken de ministers van IenW en LNV uit dat zij gezamenlijk wilden werken aan het verbeteren van de grote wateren. In vervolg werd de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) ontwikkeld. In gezamenlijke opdracht van IenW en LNV werken Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland samen aan de PAGW.

Het doel van de PAGW is het voorbereiden en uitvoeren van diverse maatregelen, in samenspraak met gebiedspartners. De maatregelen moeten resulteren in robuuste, toekomstbestendige grote wateren met een goede ecologische waterkwaliteit en hoogwaardige natuur. Dat moet samengaan  met economische dynamiek en het veerkrachtig opvangen van de effecten van klimaatverandering. Waar mogelijk worden de maatregelen gekoppeld aan andere maatschappelijke opgaven. In het Rivierengebied kan dat zijn: hoogwaterveiligheid, droogtebestrijding, natuurinclusieve landbouw en het creëren van recreatieve uitloopgebieden in en langs de uiterwaarden. Daarom zoekt het Rijk samenwerking met regionale overheden en maatschappelijke organisaties. Samen werken we aan een levende delta.

De sessie

Hoe zien toekomstbestendige en goed functionerende ecosystemen in onze rivieren eruit? Wat zijn de baten daarvan? Wat is en wie zijn nodig voor het verzilveren van die baten?

Tijdens de sessie gaan we met elkaar in gesprek over onze rivieren; over de ecologische systeemopgave, de sociaaleconomische meerwaarde daarvan, de realisatiekansen, de verbondenheid met het programma Integraal Riviermanagement (IRM) en de rollen van publieke en private partners en belanghebbenden op weg naar een natuurlijker riviersysteem.