Plenair openingsprogramma

Het plenair openingsprogramma vindt plaats in de Expofoyer (MECC Maastricht). Het openingsprogramma kunt u ook online volgen.

  • Twee inwoners uit Limburg vertellen over hun ervaring met het water. 
  • Welkom door Brecht van Hulten, deltacommissaris Peter Glas en dijkgraaf Patrick van den Broeck aan het woord.
  • Speech van de minister van Infrastructuur en Waterstaat.
  • Panelgesprek over de rol van water bij de grote ruimtelijke opgaven in Nederland. 
  • Lancering van de nieuwe Deltafilm.
  • Keynote.
  • Uitreiking van Het Zonnetje.

Sprekersoverzicht

Peter Glas

Peter Glas

Peter Glas is sinds 1 januari 2019 deltacommissaris en gastheer van het jaarlijkse Deltacongres. Daarvóór was hij voorzitter van de Unie van Waterschappen.

De onafhankelijke regeringscommissaris heeft een bijzondere rol in Nederland die in de wet is vastgelegd. Hij heeft van het kabinet de opdracht gekregen jaarlijks een nationaal Deltaprogramma op te stellen en voortgang te boeken. Elk jaar doet hij hierin voorstellen voor concrete maatregelen voor de waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en de klimaatbestendige inrichting van Nederland in 2050 en daarna. Naast het bewaken van de voortgang zorgt hij voor de verbinding tussen Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten. Hij betrekt maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en het bedrijfsleven en zorgt voor de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het Deltaprogramma. Ook geeft de deltacommissaris gevraagd en ongevraagd adviezen over onderdelen van het Deltaprogramma.
 
Peter Glas kijkt als deltacommissaris breder dan alleen de maatregelen binnen het Deltaprogramma. Met de keuzes van het nieuwe kabinet voor woningbouw, landbouw, energie en natuur en bijbehorende maatregelen, wordt namelijk de ruimtelijke inrichting van Nederland voor de komende decennia vormgegeven. 

Glas: “We moeten zorgen dat deze keuzes en maatregelen klimaatbestendig zijn zodat we in onze laaggelegen delta een goede toekomst hebben en Nederland aantrekkelijk blijft voor bedrijven.” 

De titel van het Deltaprogramma 2022 is dan ook niet voor niets ‘Iedere schop in de grond klimaatbestendig’.

Barbare Visser - minister van Infrastructuur en Waterstaat

Barbara Visser, demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat

Het 12e Deltacongres – de extreme wateroverlast in Limburg, de piekbuien en de aanhoudende droogte en de stijging van de zeespiegel, maken het zeer actueel.

Na elf jaar consistent watermanagement zit Nederland op het goede pad, maar we moeten sneller! Naast de impuls die al is gedaan voor klimaatadaptatie, zijn extra investeringen nodig om Nederland klimaatrobuust te maken. Hiermee voorkomen we schades die zich in de toekomst kunnen voordoen. Deze investeringen zijn nodig voor het klimaatbestendig maken van onze vitale infrastructuur. Denk aan wegen, spoor- en vaarwegen, maar ook aan onze elektriciteitsvoorzieningen en ICT-netwerken.

De waterpartners van het Deltaprogramma hebben de expertise en de creativiteit. Het Deltacongres is net als de Climate Adaptation Summit eerder dit jaar, hét moment om met the best and the brightest uit de waterwereld nieuwe plannen te maken, van elkaar te leren en te inspireren.

Ik hoop u allemaal (online) te zien!

Patrick van den Broek

Patrick van der Broeck

Patrick van der Broeck is sinds 1 januari 2017 dijkgraaf van Waterschap Limburg. Hij maakte aan het begin van deze zomer de grote watercrisis mee in Limburg. Samen met de medewerkers van het eigen waterschap, maar zeker ook met de hulp van collega’s uit het hele land die spontaan kwamen helpen, werd het eerste gedeelte van deze crisis bezworen. Gelukkig zonder doden of gewonden, maar de materiële en emotionele schade is enorm en de crisis is nog lang niet voorbij.

Patrick van der Broeck: “De watercrisis die Limburg heeft getroffen is ongekend en we zijn door het oog van de naald gekropen. Ook al zijn dergelijke situaties bijzonder zeldzaam, als ze zich voordoen, moeten we er zo goed als mogelijk op acteren. Dat vereist onmiddellijke actie, waarbij we in mijn optiek ruimtelijke adaptatie op een veel grotere schaal moeten oppakken. Regionaal, provinciaal, nationaal en zelfs internationaal. Naast het ophogen van dijken en de natuur letterlijk in te dammen, zullen we met de natuur moeten werken, in plaats van tegen. Alleen dan kunnen we de gevolgen van de klimaatverandering, die veel sneller gaat dan we met zijn allen ooit bedacht hadden, het hoofd bieden. Het mooie van dit verhaal is dat het allemaal in onze eigen cirkel van beïnvloeding zit. Ieder individu kan hier iets aan doen. Zonnepanelen leggen, minder met het vliegtuig, de regenpijp afzagen. Als het 5 voor 12 is, vinden mensen altijd wel weer een oplossing. Maar laten we vooral nu niet meer wachten tot het 2 voor 12 is.”

Brecht van Hulten

Brecht van Hulten

Brecht van Hulten is journaliste en presentatrice met een flinke staat van dienst, zowel voor als achter de schermen. Ze presenteerde het Jeugdjournaal, interviewde (toen nog) kroonprins Willem Alexander en prinses Máxima; later was ze 9 jaar lang het gezicht van consumentenprogramma Kassa! Kunst en architectuur hebben haar speciale belangstelling, maar ook voor wetenschap en waterbeheer loopt ze warm. Zo presenteerde ze in voorbije jaren de Waterschapsdag, de Dijkwerkersdag en de Klimaattop Noord Nederland.