Wie krijgt dit jaar het Zonnetje?

Ieder jaar reikt de deltacommissaris op het Nationaal Deltacongres het Zonnetje uit, de prijs voor een aansprekend project dat een lichtend voorbeeld kan zijn voor anderen als het gaat om effectieve, innovatieve en kansrijke uitvoering van het nationaal Deltaprogramma.

Living Lab Hedwige-Prosperpolder

Het project Polder2C’s bij de Hedwige- en Prosperpolder biedt een unieke kans om de huidige kustbescherming te testen en de veerkracht tegen overstromingen te verbeteren. Deze polder is een uniek gebied van 6 km2 dat klaar staat om ontpolderd te worden en te veranderen in een nieuw getijdengebied. Binnen Polder2C’s wordt er gefocust op drie aspecten:

  1. Waterkeringen: Onderzoek naar de veerkrachtigheid en hoe robuust de dijken zijn door middel van dijk stresstests, bijvoorbeeld een overstroming, golfoverslag en de groei van een doorbraak onder verschillende condities.
  2. Noodhulp: Onderzoek naar de effectiviteit van noodhulp in het geval van een dijkdoorbraak, als gevolg door de beschadigingen aangebracht gedurende de dijk stresstests.
  3. Kennisinfrastructuur: Versterking - van de in de living lab opgedane kennis - door middel van ontwikkeling van gebruiksvriendelijke informatie en data platforms, betrokkenheid van studenten in de veldactiviteiten en het integreren van de uitkomsten in het curriculum van verschillende opleidingen.

Meer informatie: Living Lab Hedwige-Prosperpolder | Polder2C (polder2cs.eu)

Cromvlietpark Den Haag

Het oude Cromvlietplein is door de gemeente Den Haag getransformeerd tot nieuw wijkpark Cromvliet, het nieuwe hart van Molenwijk. Aan deze herinrichting van de buitenruimte met o.a. betere sport- en speelmogelijkheden en herinrichting omliggende straten is een subsidie via het Europese Interreg project Nature Smart Cities gekoppeld. Met die subsidie is het park nog meer klimaatbestendig gemaakt door de aanleg van een zogenaamde Urban Waterbuffer (UWB). De UWB vangt regen- en oppervlaktewater op dat vervolgens gezuiverd wordt en in de diepere ondergrond opgeslagen. Hiermee vermindert het risico op wateroverlast door heftige buien en is er in tijden van hitte en droogte lokaal zoetwater beschikbaar voor irrigatie. Door in hete perioden planten, o.m. van de kinderboerderij en de moestuin, van water te voorzien, kunnen deze meer verdampen. Hierdoor zorgen de planten voor extra verkoeling en een prettigere leefomgeving. 

Bewoners en lokale ondernemers zijn van begin af aan betrokken bij de herinrichting, zowel in de ontwerpfase als bij de uitvoering, waardoor ze eigenaarschap voelen. Dit project is een icoonproject voor hoe het verbeteren van klimaatadaptatie en leefbaarheid samen hand in hand gaan.

Meer informatie: Den Haag - Wijkpark Cromvliet
 

Landgoed Lankheet

Het landgoed Lankheet is een mooi voorbeeld hoe via integrale gebiedsontwikkeling meerdere doelen worden gerealiseerd.

Op het landgoed zijn helofytenfilters (rietvelden) aangelegd die nutriënten uit het water van de Buurserbeek halen. Dit gefilterde water wordt door het landgoed geleid en ook gebruikt om landbouwpercelen te bevloeien. Hiervoor zijn eeuwenoude vloeivelden weer in ere hersteld. Door het bevloeien wordt de grondwatervoorraad aangevuld en profiteert zowel de natuur als de landbouw hiervan. Inmiddels hebben ook agrariërs rondom het landgoed de voordelen van het vasthouden van water ontdekt en zijn er boerenstuwtjes aangelegd. Uit metingen aan de vloeivelden blijkt dat deze minder broeikasgassen uitstoten en CO2 vastleggen. Ook het bodemleven profiteert hiervan.

De Buurserbeek die het landgoed van water voorziet is veranderd van een recht kanaal in een meanderende beek op basis van oude topografische kaarten. Hierdoor wordt het water beter vastgehouden en neemt de biodiversiteit toe.

Op het landgoed worden ook naaldbossen omgezet in loofbos dat minder water verdampt en beter bestand is tegen de klimaatverandering.

Meer informatie: Het landschap van Het Lankheet

Stemmen?

Alle leden van de Deltacommunity hebben een e-mail ontvangen met een link om te kunnen stemmen op hun favoriete project.

Stemmen op het Zonnetje 2021 kan tot en met maandag 8 november. Heeft u geen e-mail ontvangen en wilt u wel stemmen?

Klik dan hier!

Donderdag 11 november maakt deltacommissaris Peter Glas op het Nationaal Deltacongres de winnaar bekend.