Parallelsessie 1 (ronde 1) - Wisselwerking tussen het Nationaal Programma Landelijk Gebied en het Deltaprogramma

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) verbetert gebiedsgericht de biodiversiteit en dringt de stikstofuitstoot terug. Hoe verhoudt zich dit tot het Deltaprogramma en welke kansen zijn er om de handen ineen te slaan? “We moeten met een gezamenlijk verhaal komen”, zegt Johan Osinga van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Kijk hier de parallelsessie terug via YouTube

Veel raakvlakken

Het versterken van de natuur, de waterkwaliteit verbeteren en meer doen tegen klimaatverandering. Dat is de missie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NLPG). Een opgave die veel raakvlakken heeft met het Deltaprogramma, maar het NPLG heeft een sterkere focus op natuurwaarden. Ook wil het NLPG op gebiedsniveau zoeken naar oplossingen. “En die zijn bijvoorbeeld voor het Friese veenweidegebied heel anders dan op de hoge zandgronden in Brabant”, zegt Johan Osinga.

Gezamenlijk verhaal

Osinga ziet in Deltaprogramma al goede voorbeelden waar dijkversterking wordt gecombineerd met doelen van Natura2000 en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het bundelen van perspectieven van het Deltaprogramma met de opgaven in het NPLG is volgens hem cruciaal, net als het samenbrengen van budgetten. Osinga: “Het is vooral belangrijk om met een gezamenlijk verhaal te komen. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk kunnen dit niet los van elkaar oplossen.”

Nieuwe natuur door massale grondruil

Geduputeerde Hagar Roijackers (provincie Noord-Brabant) deelt een succesvoorbeeld van gebiedsgerichte aanpak. Op Landgoed Utrecht, vlakbij Esbeek, werd 130 hectare nieuwe natuur gerealiseerd door een massale grondruil. Het lukte om veel landeigenaren te overtuigen mee te doen, zonder boeren te onteigenen. “Ik ben hier ontzettend trots op. Vooral vanwege de grote betrokkenheid in dit gebied. Dat begint met samen koffiedrinken met Brabantse worstenbroodjes. Ook is goed omgevingsmanagement doorslaggevend geweest.”

Verbouwen van een oud huis

Het NLPG betekent dat 25 tot 40 procent van het landelijk gebied anders gebruikt zal worden, zo schetst Osinga de omvang van de opgave. De verschillende provincies werken nu NPLG-visies uit op gebiedsniveau. Hij benadrukt dat de landelijke overheid bij deze transitie actief betrokken moet zijn. Een gebiedsproces vergelijkt Osinga met het verbouwen van een oud huis: “Je komt altijd nieuwe dingen tegen die je niet had voorzien. Het Rijk kan niet pas aan het eind kijken of de doelen gehaald zijn.”