Overheden investeren in klimaatbestendig Nederland

Op 20 november tekenden het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen het Bestuursakkoord Klimaat Adaptatie. Met dit akkoord geven de partijen een impuls aan de aanpak van klimaatadaptatie en uitvoering aan de maatregelen zoals afgesproken in het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Dat doen ze door samen 600 miljoen euro te investeren in maatregelen die schade door droogte, hittestress en wateroverlast moeten beperken.

Vier mensen presenteren het bestuurs akkoord klimaat adaptie in een bosje
Beeld: ©Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Op basis van stresstesten die nu worden uitgevoerd in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, komt er in 2020 in regioplannen te staan hoe en met welke projecten deze impuls het meest effectief kan worden ingezet. Gemeenten, provincies en waterschappen beperken de schade door steden te vergroenen en extra waterberging in de stad en op het platteland aan te leggen. Met het extra geld dat met dit bestuursakkoord beschikbaar komt, kunnen dit soort maatregelen versneld worden uitgevoerd.

“Met de beschikbare financiële middelen kan de schop snel de grond in”, zegt Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen. “Alleen door samen te investeren blijven we de veranderende omstandigheden een stapje voor.”

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, noemt het akkoord een ‘echt aan-de-slag-akkoord.’ Zij zei dat het belangrijk is dat er nu al extra stappen worden gezet om straten, tuinen en leefomgeving anders in te richten tegen de gevolgen van klimaatverandering. “Dat dit nodig is, heeft het afgelopen jaar van weerextremen laten zien.”

Het Bestuursakkoord Klimaat Adaptatie is een prachtig resultaat van de samenwerking binnen het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Dat plan werd in 2017 voor het eerst door de minister aan de Tweede Kamer aangeboden.

Wim Kuijken adviseerde de minister toen om aansluitend op de investeringsagenda van de medeoverheden (VNG, IPO en de Unie van Waterschappen) jaarlijks een substantieel bedrag extra toe te voegen aan het Deltafonds voor de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie bevat een aanpak en maatregelen om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten en zo weerbaar te maken voor extreme weersomstandigheden.