Energietransitie vraagt om waterstrategie

“Energietransitie vraagt om waterstrategie” was het thema van het Watervisie Congres 2019 dat Koninklijke VEMW, Industrielinqs en Evides Industriewater organiseerden. Onlangs is het concept-Klimaatakkoord gepresenteerd. Water is de belangrijkste energie- en grondstoffendrager in industriële processen. Daarom kijken industriële leiders steeds vaker naar de wisselwerking tussen water, energie en grondstoffen. Een integrale visie levert ze extra waarde op door (kosten)besparingen in het gebruik en terugdringing van emissies.

Op 14 februari kwamen ruim 100 mensen van met name het bedrijfsleven bijeen bij Heineken Nederland in Zoeterwoude. Deltacommissaris Peter Glas was gevraagd de afsluitende lezing te geven. Hij  heeft de deelnemers aan het congres meegenomen op welke wijze we sinds 2010 in het Deltaprogramma hard bezig zijn om in Nederland duurzaam voldoende zoetwater beschikbaar te hebben en te houden. In Nederland is bijna 20 procent van onze economie rechtstreeks afhankelijk van zoetwater. De sectoren (landbouw, scheepvaart en veel industrieën) die afhankelijk zijn van zoetwater, vertegenwoordigen een waarde van ruim 193 miljard euro. Er is dus veel te winnen, maar als je je dit realiseert, dus ook veel te verliezen. Veel ‘at risk’. Dat zoetwater geen vanzelfsprekendheid is, heeft ook de droogte van afgelopen jaar laten zien. 

Er gebeuren al goede dingen op het gebied van het zoeken naar mogelijkheden voor waterbesparing en hergebruik van water. Zo heeft Sonny Schepers van USG/Chemelot de resultaten gepresenteerd van onderzoek naar de mogelijkheden om effluent, afkomstig van industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties en rioolwaterzuiveringsinstallaties, geschikt te maken voor koel- en proceswater voor industriepark Chemelot. Met deze studie wordt naar alternatieven gekeken om de afhankelijkheid van Maaswater uit het nabijgelegen Julianakanaal te verminderen en hergebruik van water verder te stimuleren. De deltacommissaris heeft de aanwezigen opgeroepen daarmee verder te gaan, actief te zoeken naar innovatieve oplossingen, en ze te délen. Water is ook de maatschappelijke ‘license to operate’. Voldoende zoetwater is een gedeelde verantwoordelijkheid, waarin het cruciaal is dat waterbeheerders én gebruikers samenhangende inspanningen leveren.