Deltacommissaris op bezoek bij zoetwaterproject Klimaatbestendige Wateraanvoer

Vrijdag 7 juni sprak deltacommissaris Peter Glas met tuinders over de noodzaak van voldoende zoet water tijdens extreme droogte. De gesprekken waren onderdeel van een werkbezoek van de Deltacommissaris aan het project Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige wateraanvoer, een onderdeel van het Deltaprogramma Zoetwater.

Tuinders luisterend naar Peter Glas in weiland

Voldoende zoet water van levensbelang

De boomtelers in Boskoop zijn voor hun bedrijfsvoering afhankelijk van voldoende zoetwater. Tijdens erg droge zomers zoals afgelopen jaar is er in West-Nederland onvoldoende zoet water beschikbaar. Door afnemende rivierwaterafvoer, kan het zoute zeewater diep het land binnendringen. De zouttong bereikt dan zelfs het gemaal in Gouda, een belangrijk inlaatpunt voor West-Nederland. De inlaat moet dan worden stil gelegd. Extra aanvoer van zoetwater via het gebied van De Stichtse Rijnlanden is dan van levensbelang voor Boskoopse tuinders en andere agrariërs in het westen.

Het project KWA+

De extra wateraanvoer vanuit De Stichtse Rijnlanden, noemen we de KWA: de Klimaatbestendige WaterAanvoer. Vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek wordt via kleine riviertjes en kanalen zoetwater aangevoerd naar Gouda en Bodegraven. Deze KWA is in 2018 van eind juli tot einde september in werking geweest.

Op dit moment is ongeveer eens in de acht jaar behoefte aan extra zoetwater op deze wijze. Door klimaatverandering en groeiende watervraag neemt deze behoefte toe en zullen de aanvoerroutes vaker ingezet worden. Om dat extra water aan te kunnen voeren, is capaciteitsuitbreiding van de Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA+) nodig. De hoogheemraadschappen van Rijnland en De Stichtse Rijnlanden werken samen aan dit project.

Voor deltacommissaris Peter Glas is de KWA+ een voorbeeld van solidariteit tussen gebieden, hetgeen we nodig hebben zodat we in onze dichtbevolkte delta op een veilige en prettige manier kunnen blijven wonen en werken.

Peter Glas met anderen op een brug / sluis

Stand van zaken capaciteitsuitbreiding wateraanvoer

In het gebied van De Stichtse Rijnlanden zijn op verschillende plekken maatregelen nodig. In de Lopikerwaard gaat het waterschap verschillende sloten en weteringen verbreden en/of verdiepen. In sommige trajecten zorgen vernauwingen in de vorm van bruggen en sluizen voor verminderde doorvoer. Op deze plekken vindt verruiming van de doorstroming plaats. Ook het geplande baggeren van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel zorgt voor een betere waterdoorvoer.

De Deltacommissaris bracht een bezoek aan verschillende belangrijke locaties langs de KWA-routes. Ook nam hij een kijkje bij het Boezemgemaal n Gouda en knooppunt Polsbroek (gemeente Lopik) waar verschillende maatregelen nodig zijn. Hij sprak met de eindgebruikers van het water, de telers in Boskoop en de agrariërs in de Lopikerwaard, waar maatregelen gepland zijn.

Doel van de maatregelen is om tijdens inzet van de KWA de wateraanvoer te vergroten van 7m3 naar 15 m3 per seconde. Hiermee is een investering van € 40 miljoen gemoeid.