Deltacommissaris bezoekt natuurlijke klimaatbuffer in het Gulpdal

Op uitnodiging van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers heeft de deltacommissaris op 13 juni 2019 een bezoek aan het Gulpdal in Zuid-Limburg gebracht. Peter Glas heeft kennis gemaakt met de coalitie en aan de hand van het Gulpdal gezien hoe klimaatbuffers onder meer als natuurlijke spons kunnen werken.

Peter Glas praat met coalitie in weiland met schapen in Zuid-Limburg

De Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) bestaat uit 8 natuurorganisaties: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschappen LN, De Natuur en Milieufederaties, Stichting Ark, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging en Wereld Natuur Fonds. Klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Hierdoor kunnen ze meegroeien met klimaatverandering en bijdragen aan onder meer de doelen van het Deltaprogramma. De coalitie heeft inmiddels met verschillende partners meer dan 50 klimaatbuffers gerealiseerd.

Eén van de klimaatbuffers die momenteel in uitvoering is, bevindt zich in het Gulpdal. In de zomer van 2012 trad een zogeheten flash flood in het Gulpdal op. Door hevige neerslag stroomde het dal snel vol. Sinds 2018 worden wateroverlast en erosie door ARK Natuurontwikkeling bij de bron aangepakt om het Limburgse Gulpdal en Boven-Geuldal klimaatbestendiger te maken en te beschermen tegen overstromingen. Door hellingen en oevers langs beide rivieren hun natuurlijke waterbergingsfunctie terug te geven, vertraagt de watertoevoer naar het dal én naar overstromingsgevoelige gebieden verder stroomafwaarts. Door bomen, hagen en struwelen meer ruimte te geven, snijdt het mes aan twee kanten. Het water wordt beter vastgehouden en verkleint de kans op een overstroming. En de natuur profiteert, het biedt voedsel en leefgebied voor dieren en legt tenslotte ook nog CO2 vast. Aanplant en andere maatregelen zijn mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij en een subsidie van het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Delta commissaris aan het vergaderen in een vergaderzaal met CNK

Na een bezoek aan het Gulpdal heeft de deltacommissaris met CNK besproken wat klimaatbuffers kunnen betekenen voor de opgaven van het Deltaprogramma. De Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers heeft na het pilotprogramma van 2008-2014 besloten om door te gaan. Nico Altena van Natuurmonumenten en voorzitter van de CNK sprak de ambitie ‘van pilot naar mainstream’ uit. De deltacommissaris onderstreepte het belang van het meebewegen met de natuur bij het ontwerp van een mix van maatregelen voor de opgaven van waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie. Zeker ook als adaptieve strategie gezien de onzekerheden over de toekomst. Er is ook besproken welke mogelijkheden er zijn dit verder te brengen. Tot slot, overhandigde de CNK de deltacommissaris de schaal “Waterdrager” als symbool voor de samenwerking tussen het Deltaprogramma en de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers.