Extra geld van Rijk en regio tegen droogte

Voor het derde jaar op rij is het extreem droog. Nederland moet zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en zeker aan langere perioden van droogte en laagwater in de rivieren. Daarom investeren regionale overheden en het Rijk samen in innovatieve nieuwe oplossing om ons land beter weerbaar te maken tegen watertekorten. Op initiatief van de deltacommissaris en regionale bestuurders hebben de partners van het Deltaprogramma de afgelopen weken een pakket maatregelen uitgewerkt waarmee de zoetwaterbeschikbaarheid in de toekomst beter geborgd kan worden. Dit heeft geleid tot een appèl om vanuit het Deltafonds €100 miljoen extra beschikbaar te stellen. Minister Cora van Nieuwenhuizen reageerde op 4 juni positief in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee komt ruim €800 miljoen beschikbaar.

Met deze extra impuls kan een groter maatregelenpakket gerealiseerd worden om Nederland beter weerbaar te maken tegen droogte en watertekort. Zo kan Nederland zich verder aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, langere perioden van droogte en laagwater in de rivieren. Bij elkaar opgeteld is er zo’n 800 miljoen euro voor noodzakelijke aanpassingen. Bijvoorbeeld het verbeteren van de doorvoer van de Krimpenerwaard en het beperken van externe verzilting bij de Afsluitdijk, maar ook voor innovatieve projecten zoals experimenteren met natte teelten op natte gronden, het verbeteren van de bodemstructuur van kleigronden en de teelt van zouttolerante gewassen onderzoeken in Noord-Nederland.

Nederland zet met het Deltaprogramma Zoetwater en met het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie in op maatregelen voor wateroverlast, hitte en droogte. De urgentie van het werken aan zoetwaterbeschikbaarheid neemt toe als gevolg van de effecten van een veranderend klimaat. Met extra investering kunnen we Nederland daadwerkelijk weerbaarder maken tegen droogte en watertekorten. En juist nu zijn deze investeringen cruciaal, om economisch herstel en duurzame economische ontwikkeling te stimuleren.