Reactie Deltacommissaris Peter Glas op klimaatrapport VN

Het klimaatpanel van de VN heeft vandaag het tweede rapport over de gevolgen van klimaatverandering gepresenteerd. Deltacommissaris Peter Glas: “We liggen wereldwijd op een verkeerde koers en moeten alles op alles zetten om versneld de oorzaken aan te pakken en de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Dit nieuwe rapport van het klimaatpanel van de VN laat onomwonden zien dat klimaatverandering zich steeds duidelijker manifesteert in extreme buien, hittegolven, droogtes en overstromingen en zeespiegelstijging. Bovendien gaat het sneller en zijn de gevolgen ingrijpender dan eerder voorzien."

"Extreem weer met de bijbehorende hittegolven, overstromingen en droogte is van alle tijden, maar door de klimaatverandering zal de frequentie en intensiteit toenemen", vervolgt Glas. "Zonder extra maatregelen zullen gevolgen hiervan voor de infrastructuur, voedselvoorziening, ecosystemen en leefbaarheid van onze steden leiden tot toenemende schade en slachtoffers.

De klimaatwetenschappers benadrukken in het rapport dat het terugdringen van CO2-emissies en beperken van de opwarming tot maximaal 1.5 graad essentieel blijft. Tegelijkertijd concludeert het klimaatpanel van de VN in het nieuwe rapport dat het ook noodzakelijk is dat we wereldwijd extra tempo maken om ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Met de huidige uitstoot van broeikasgassen nemen de mogelijkheden om ons goed aan te passen af en is er volgens de klimaatwetenschappers steeds minder tijd om een leefbare en duurzame toekomst voor iedereen veilig te stellen. 

Het rapport geeft aan dat het wereldwijd om ruim 3.5 miljard mensen gaat die door de gevolgen van klimaatverandering getroffen kunnen worden. Vooral steden en kustgebieden zijn kwetsbaar. De combinatie van zeespiegelstijging, stormvloeden, hogere rivierafvoeren en wateroverlast bij piekbuien kunnen hier zorgen voor toenemende schade en slachtoffers. 

Voor Nederland vormt het rapport een bevestiging van de noodzaak om extra tempo te maken met het Deltaprogramma waarmee maatregelen worden genomen om Nederland tot in de verdere toekomst tegen klimaatverandering te beschermen, aldus Peter Glas. “Nederland is een van de veiligste delta’s ter wereld, maar ook kwetsbaar. Dit IPCC-rapport ondersteunt de Nederlandse aanpak van het Deltaprogramma waarbij we adaptief te werk gaan, ver vooruit kijken, samenwerken met de verschillende partijen en sectoren en met het Deltafonds een solide financiering hebben. Tegelijkertijd maakt dit rapport eens en te meer duidelijk dat het een goede zaak is dat het nieuwe kabinet in het coalitieakkoord extra inzet op klimaatadaptatie. Willen we hier op termijn waterveilig en duurzaam kunnen blijven wonen dan moeten we goed kijken waar we bouwen en hoe we bouwen, en op voorhand voldoende ruimte reserveren om het water te keren, op te vangen en waar nodig af te voeren.”