Nationale zoetwaterstrategie

Een robuuste zoetwatervoorziening via het hoofdwatersysteem is belangrijk voor het weerbaar maken van Nederland tegen zoetwatertekort. De strategie Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening Hoofdwatersysteem (KZH) houdt zich hiermee bezig. De kern van de strategie is: slimme verdeling van zoetwater bij droogte en maatregelen om het hoofdwatersysteem minder kwetsbaar te maken. 

De strategie is gebaseerd op ervaringen tijdens de droge periode in 2018. De waterbeheerders hielden het beschikbare water toen efficiënt vast en zorgden voor een goede verdeling. Dat gebeurde onder meer dankzij slim watermanagement: bij (dreigende) watertekorten en verzilting het water op een flexibele manier verdelen, op basis van actuele informatie over de verziltingssituatie en de watervraag. Er zijn geen grote infrastructurele ingrepen nodig.  

Planning

Een eerste uitwerking van de principes van de strategie KZH en de strategische zoetwaterbuffers was in 2020 en 2021 gereed. De verdere uitwerking vindt plaats tussen 2022 en 2027; de definitieve besluitvorming is eind 2027. 

Focus

De essentie van de strategie KZH is: 

  • Meer flexibiliteit in de verdeling van zoetwater, met als doel kunnen omgaan met verschillende omstandigheden in de bestaande infrastructuur en gevarieerde waterbehoeften; 
  • In stand houden en beheren van zoetwaterbuffers in het hoofdwatersysteem en voorkomen van verzilting van inlaatpunten; 
  • Verkennen van de mogelijkheden voor en consequenties van het aanwijzen van zoetwaterbuffers in het hoofdwatersysteem; 
  • Grotendeels aansluiten bij bestaande infrastructuur en beheermogelijkheden; 
  • Beperkte maatschappelijke kosten.