Flexibel waterpeil voor IJsselmeergebied van kracht

Precies 100 jaar na de publicatie van de Zuiderzeewet in de Staatscourant, heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) op 14 juni 2018 het nieuwe peilbesluit voor het IJsselmeergebied getekend. Het nieuwe Peilbesluit vervangt het oude Peilbesluit uit 1992 waarin stond dat er een vast waterpeil aangehouden moest worden. Het nieuwe Peilbesluit maakt het mogelijk beter in te spelen op de veranderende weersomstandigheden en de behoefte aan zoetwater. Het IJsselmeergebied is een onmisbare waterbron voor bijna een derde van Nederland.

Luchtfoto weiland in IJsselmeergebied

Het nieuwe peilbesluit is een belangrijke mijlpaal binnen het Deltaprogramma en van groot belang voor een toekomstbestendige zoetwatervoorziening in een veranderend klimaat. Door te werken met een flexibel waterpeil kan er in de zomer extra water worden vastgehouden, zodat ook in tijden van droogte voldoende zoetwater beschikbaar blijft. Het nieuwe zomerpeil in het IJsselmeer en Markermeer krijgt een natuurlijker verloop: een hoger peil in het voorjaar en een lager peil aan het einde van de zomer.

Deltacommissaris Wim Kuijken is erg verheugd met het getekende besluit en complimenteert alle betrokken partijen met het bereikte resultaat. “Het peilbesluit is een mijlpaal voor het Deltaprogramma en alle mensen die hier zo veel jaren hard aan hebben gewerkt. Samen zijn we in staat gebleken om niet alleen de zoetwaterbeschikbaarheid voor de toekomst op orde te houden, maar ook de waterveiligheid te waarborgen met oog voor waterkwaliteit, natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie. Met dit nieuwe peil bereiden we ons voor op de toekomst.’

Ook minister Cora van Nieuwenhuizen gaf de betrokkenen een groot compliment: ‘Ze hebben met elkaar de soms sterk uiteenlopende belangen bij elkaar gebracht, zodat ik nu een besluit kan nemen waarvan iedereen beter wordt.’

De komende tijd gaan alle partijen betrokken bij het beheer van het IJsselmeergebied aanvullende afspraken maken over het uitvoeren van het Peilbesluit. Want het is belangrijk dat de regionale watervoorziening, de aan- en afvoer van water, en de waterpeilen van aangrenzende polders en meren goed op elkaar afgestemd blijven. Vanuit het Deltafonds wordt maximaal 12,1 miljoen euro beschikbaar gesteld als bijdrage aan maatregelen ter bevordering van de bevaarbaarheid voor de pleziervaart in het IJsselmeergebied. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het verdiepen van de toegangsgeulen richting jachthavens.