Privacyverklaring

Staf Deltacommissaris is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Staf Deltacommissaris verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Organisatie;
 • Functie;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Staf Deltacommissaris verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen e-mailen of bellen indien dit nodig is om uw vraag te kunnen beantwoorden of uw verzoek te kunnen uitvoeren;
 • Uw inschrijving voor onze nieuwsbrief te kunnen administreren;
 • U op de hoogte te brengen van verschijning van een nieuw Deltaprogramma;
 • Uw verzoek om informatie over de Deltaviewer te kunnen uitvoeren;
 • U op de hoogte te brengen van het Nationaal Deltacongres.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Staf Deltacommissaris bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Staf Deltacommissaris neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Staf Deltacommissaris verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Staf Deltacommissaris blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Staf Deltacommissaris en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek indienen door brief of email te sturen aan:

Staf Deltacommissaris
t.a.v. M.E. Veenstra
Postbus 90653
2509 LR Den Haag

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de hiervoor genoemde contactpersoon.

Staf Deltacommissaris wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.