Home

Nederland is een laaggelegen land met veel water. Het nationaal Deltaprogramma beschermt Nederland tegen overstromingen, zorgt voor voldoende zoetwater en draagt bij aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Verschillende overheden en organisaties werken aan het programma, onder leiding van de deltacommissaris. Dit is de onafhankelijke regeringscommissaris voor het nationaal Deltaprogramma.

Nederland Waterland

60% overstroomt als we niets doen

Het klimaat verandert
De zeespiegel stijgt
Het weer wordt extremer
Zoetwater is niet vanzelfsprekend

Dit raakt iedereen
We nemen al maatregelen, nu en in de toekomst

We bouwen dijken
Versterken de kustlijn
We houden water vast
Richten de ruimte anders in

Daarom is er het Nationaal Deltaprogramma
Doel 2050:
Veilig tegen overstromingen
Voldoende zoetwater
Weerbaar tegen extreem weer
Nu en in de toekomst
Op basis van actuele kennis

We werken samen
Wie?
Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen
Kennisinstituten
Omwonenden
Bedrijven en maatschappelijke organisaties
Deltacommissaris – Regie

De koers tot 2050 en verder
Continu signaleren en bijstellen
Jaarlijks rapporteren met prinsjesdag
Zesjaarlijks herijken

Jaarlijks ruim 1 miljard euro beschikbaar

Alles op alles voor een veilige en leefbare delta

Nationaal Deltaprogramma
www.deltaprogramma.nl

Uitgelicht

Verhalen uit de nieuwsbrief Deltanieuws

Nieuws

Meer nieuws