Co Verdaas

Deltacommissaris Co Verdaas

Co Verdaas is sinds 1 december 2023 deltacommissaris. Als regeringscommissaris doet hij voorstellen voor het nationaal Deltaprogramma, inclusief de financiële consequenties daarvan.

De functie van de deltacommissaris is wettelijk verankerd in de Deltawet, die op 1 januari 2012 in werking is getreden. De Deltawet omschrijft de bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van de deltacommissaris, die onder andere adviezen uitbrengt aan bewindspersonen. De deltacommissaris zorgt voor draagvlak voor het Deltaprogramma via optredens in de media en presentaties en speeches.

Voortgang Deltaprogramma

De Deltacommissaris doet elk jaar, op Prinsjesdag, een voorstel met nieuwe adviezen en maatregelen voor het Deltaprogramma en legt dit voor aan de coördinerend bewindspersoon en de andere betrokken bewindspersonen. Hij bevordert het overleg met betrokken bestuursorganen, bedrijven en maatschappelijke organisaties, bewaakt de voortgang van de uitvoering van het Deltaprogramma en rapporteert en adviseert daarover.

Deltacommissaris Verdaas bewaakt het politiek-bestuurlijke proces van het Deltaprogramma en jaagt dit ook aan. Hij draagt niet de politieke eindverantwoordelijkheid. Die ligt bij de coördinerend bewindspersoon, de minister van Infrastructuur en Waterstaat. 
 

Adviseren

De deltacommissaris kan als deskundige deelnemen aan de Raad voor de Fysieke Leefomgeving (RFL). In deze onderraad van de ministerraad, die onder voorzitterschap staat van de minister-president, zitten onder meer de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de ministers voor Natuur en Stikstof, Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening en voor Klimaat en Energie.

De deltacommissaris kan de betrokken bewindspersonen zelfstandig adviseren en indien nodig voorstellen hun bevoegdheden in te zetten als de voortgang van het Deltaprogramma dreigt te stagneren.

Draagvlak

De deltacommissaris stuurt op samenhang en voortgang van het Deltaprogramma en op draagvlak bij alle betrokken bestuurslagen voor maatregelen en het programma als geheel. Hij richt zich daarbij niet alleen tot het Rijk, maar tot alle betrokken partijen. De deltacommissaris voert daartoe regelmatig overleg met betrokken bestuursorganen en kan deze organen indien nodig voorstellen hun bevoegdheden in te zetten als de voortgang van het Deltaprogramma dreigt te stagneren.