Drie thema's

Nederland is een laaggelegen land, dat kwetsbaar is voor overstromingen en de gevolgen van klimaatverandering. De overheid wil Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen overstromingen, zorgen voor voldoende zoetwater en bijdragen aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van het land. Daarom maakt de overheid plannen in het Deltaprogramma. Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en andere organisaties werken samen aan de uitvoering van dit programma.

Het Deltaprogramma kent drie thema’s:

  • Waterveiligheid. We versterken dijken, onderhouden de kust met zandsuppleties en geven rivieren meer ruimte. Zo beperken we de kans op overstromingen.
  • Zoetwater. We werken aan projecten die zorgen voor voldoende zoetwater, nu en in de toekomst.
  • Ruimtelijke Adaptatie. We richten het land zo in dat we de gevolgen van klimaatverandering (hitte, droogte, wateroverlast en de gevolgen van overstromingen) goed kunnen opvangen.