Waterveiligheid

Een groot deel van Nederland ligt onder de zeespiegel. Er stromen grote rivieren dwars door het land. Dat maakt Nederland kwetsbaar voor overstromingen. Door klimaatverandering en zeespiegelstijging krijgen we vaker te maken met hogere waterstanden. Het hoogwater in Limburg in juli 2021 maakte opnieuw duidelijk dat continue aandacht voor waterveiligheid in Nederland cruciaal is. Om in 2050 te voldoen aan de waterveiligheidsdoelen, moet Nederland tempo blijven maken. 

Zonder waterkeringen, zoals onze dijken, duinen en stormvloedkeringen, zou zestig procent van Nederland regelmatig onder water staan. In dat gebied wonen circa negen miljoen mensen en wordt zo’n zeventig procent van het Bruto Nationaal Product verdiend. Goede waterveiligheid is daarom van groot belang.  

Nationaal Waterplan, Beslissing Zand en Deltaplan 

Waterveiligheid is een van de drie thema’s in het Deltaprogramma. De Deltabeslissing Waterveiligheid en de gebiedsgerichte voorkeursstrategieën uit het Deltaprogramma 2015 hebben een plaats gekregen in het Nationaal Waterplan 2016-2021. Een aanvulling hierop is de Beslissing Zand. Hierin staat hoe Nederland zand kan inzetten voor een natuurlijke bescherming tegen overstromingen vanuit zee. Het Nationaal Waterprogramma 2022-2027 is de opvolger van het Nationaal Waterplan, en is het kader voor de rijks- water- en beheerplannen in Nederland. 

Concrete maatregelen voor de uitvoering van het beleid staan beschreven in het Deltaplan Waterveiligheid. Belangrijk voor de uitvoering van de deltabeslissing is het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit meerjarige uitvoeringsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat in een sterke alliantie samen aan dijkversterkingen. 

Risicobenadering

Sinds het verschijnen van het Deltaprogramma en de deltabeslissingen in 2015 heeft het waterveiligheidsbeleid de overstap gemaakt naar een zogeheten risicobenadering. Dat is een benadering waarbij het beschermingsniveau samenhangt met zowel de kans op een overstroming als de gevolgen daarvan. Door deze benadering kan waterveiligheid doelmatiger en effectiever worden gerealiseerd. De risicobenadering en de nieuwe normen die daarbij horen staan sinds 2017 in de Waterwet.

Bekijk een animatie over de risicobenadering.