Waterveiligheid

Een groot deel van Nederland ligt onder de zeespiegel. Daarnaast stromen er grote rivieren dwars door ons land. Dat maakt Nederland kwetsbaar voor overstromingen. Helemaal omdat we door klimaatverandering en zeespiegelstijging steeds vaker te maken zullen krijgen met hogere waterstanden.

Zonder waterkeringen, zoals dijken en stormvloedkeringen, zou zestig procent van ons land regelmatig onder water staan. In dat gebied wonen circa negen miljoen mensen en wordt zo’n zeventig procent van ons Bruto Nationaal Product verdiend. Goede waterveiligheid is daarom van groot belang. 

Nationaal Waterplan, Beslissing Zand en Deltaplan

Waterveiligheid is een van de drie thema’s in het Deltaprogramma. De Deltabeslissing Waterveiligheid en de gebiedsgerichte voorkeursstrategieën uit het Deltaprogramma 2015 zijn overgenomen in het Nationaal Waterplan (NWP) 2016-2021, zodat ze beleidsmatig zijn verankerd. De kern is inwoners en economie te beschermen tegen overstroming. Een aanvulling hierop is de Beslissing Zand. Hierin staat hoe Nederland zand kan inzetten om ons land op een natuurlijke manier te beschermen tegen overstroming. Het NWP vormt het kader voor de regionale water- en de beheerplannen in Nederland.

Concrete maatregelen voor de uitvoering van het beleid staan beschreven in het Deltaplan Waterveiligheid. Belangrijk voor de uitvoering van de deltabeslissing is het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit meerjarige uitvoeringsprogramma werken Rijkswaterstaat en de waterschappen in een sterke alliantie samen aan dijkversterking.

Risicobenadering

Sinds het verschijnen van het Deltaprogramma en de deltabeslissingen in 2015 heeft het waterveiligheidsbeleid de overstap gemaakt naar een zogeheten risicobenadering. Dat is een benadering waarbij het beschermingsniveau samenhangt met zowel de kans op een overstroming als de gevolgen daarvan. De waterveiligheid is met deze benadering doelmatiger en effectiever aan te pakken. De risicobenadering en de nieuwe normen die daarbij horen, staan sinds 2017 in de Waterwet.

Bekijk een animatie over de risicobenadering.