Deltaplan Waterveiligheid

In het Deltaplan Waterveiligheid staan alle onderzoeken, maatregelen en voorzieningen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Het plan is ingevuld voor de komende zes jaar en voor de zes jaar daarna op hoofdlijnen. Het biedt ook een doorkijk tot 2050. 

De maatregelen worden grotendeels betaald uit het Deltafonds. Waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dragen ieder voor de helft bij aan de dijkversterkingen uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In een enkel geval betalen ook regionale partijen mee. De volledige lijst van maatregelen staat in het Deltaprogramma.

Uitvoeringsprogramma’s

Het Deltaplan Waterveiligheid beschrijft de voortgang, programmering, planning en fasering van de projecten voor waterveiligheid. De projecten vallen onder verschillende uitvoeringsprogramma’s. Zandsuppleties langs de kust vallen onder beheer en onderhoud en zijn daarom geen onderdeel van het Deltaplan Waterveiligheid. De geprogrammeerde suppleties staan in het Uitvoeringsprogramma Kustlijnzorg.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het HWBP is een ‘programma in beweging’. Het heeft een programmering voor zes jaar en een doorkijk naar de daaropvolgende zes jaar. In het HWBP werken de 21 Nederlandse waterschappen en Rijswaterstaat samen aan een waterveilig Nederland. Het doel van het programma is dat alle primaire waterkeringen in 2050 aan de norm voldoen. Daarmee heeft iedereen die in Nederland achter een primaire waterkering woont, uiterlijk in 2050 ten minste een beschermingsniveau van 1 op 100.000 per jaar (0,001%). Bijna 1.300 kilometer dijk en bijna 500 sluizen en gemalen worden versterkt. Het HWBP omvat ook projecten voor kennisontwikkeling en innovatie.

Overige projecten

Binnen het Deltaplan Waterveiligheid vinden ook andere programma’s en projecten plaats. Zo is er een programma Vooroeverbestortingen, waarbij op 27 plekken in Zeeland de vooroevers van de waterkeringen worden verstevigd door steenbestortingen. In 2026 moeten alle locaties voorzien zijn van stevige vooroevers. 

Een ander voorbeeld is het project Afsluitdijk. De renovatie loopt sinds 2018 en richt zich op versterking van de Afsluitdijk en het vergroten van de afvoercapaciteit vanuit het IJsselmeer. De dijk wordt over de volle lengte op een innovatieve wijze versterkt, de vaarwegen worden voorzien van keersluizen en de spuisluizen worden versterkt. Ook komen er nieuwe pompen (gemalen) en spuisluizen bij. Dit project maakt deel uit van het programma De Nieuwe Afsluitdijk, dat ook projecten van regionale partners omvat.

Rivierverruiming in samenhang met dijkversterking

Om te kunnen voldoen aan de normen voor waterveiligheid, moeten de Rijn en de Maas voldoende rivierwater naar zee kunnen afvoeren. Dat is cruciaal voor alle gebruikers en activiteiten in het rivierengebied. Door klimaatverandering zal er vaker sprake zijn van hevige regen en hoogwatersituaties, waardoor de rivieren meer water moeten kunnen afvoeren. Daarom voorziet het Deltaplan Waterveiligheid in een combinatie van dijkversterking en rivierverruiming. Die combinatie krijgt vorm binnen het nieuwe programma Integraal Riviermanagement (IRM), waarin integrale maatregelen worden voorbereid die zowel voor hoog- als voor laagwatersituaties effectief zijn. 

Programma rijkskeringen

Rijkswaterstaat beheert 530 kilometer aan regionale rijkskeringen en 211 kilometer aan primaire keringen, waaronder de zes Nederlandse stormvloedkeringen. Rijkswaterstaat stelt een aanpak op voor de versterkingen van de primaire en regionale waterkeringen. Voor deze versterkingen is in het Deltafonds ruim € 800 miljoen beschikbaar. In 2019 is hiervoor een programma opgesteld. Het landelijk programmateam Rijkskeringen biedt bij deze aanpak ondersteuning aan de zeven regio’s van Rijkswaterstaat.