Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de zeespiegel sneller kan stijgen dan eerder werd verwacht in de deltascenario’s. Dat staat in het IPCC-rapport van augustus 2021. Vooruitlopend daarop onderzocht Deltares in 2018 wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn voor het Deltaprogramma. Vervolgens namen de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de deltacommissaris in 2019 het initiatief voor het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Hierin werken overheden, kennisinstellingen, bedrijven, plannenmakers en maatschappelijke organisaties samen aan nieuwe kennis over de mogelijke zeespiegelstijging: het tempo en de omvang van zeespiegelstijging, de gevolgen voor waterkeringen, zoetwatervoorziening en ruimtelijke inrichting en de manieren om hier tijdig op te anticiperen.

Sporen

De uitvoering van het KPZSS vindt plaats over 5 sporen. Binnen elk spoor staan een of meer vragen centraal.

 • Spoor I - Zeespiegelstijging en Antarctica
  Wat kunnen we verwachten en wat zijn de gevolgen hiervan voor de zeespiegelstijging in Nederland?
 • Spoor II - Systeemverkenningen
  Tot welke mate van zeespiegelstijging volstaan de voorkeursstrategieën uit het Deltaprogramma en zijn aanpassingen mogelijk om ze langer vol te houden?
 • Spoor III - Signaleringsmethodiek
  Hoe optimaliseren we de methodiek Meten-Weten-Handelen om signalen op te pikken en tijdig de nodige maatregelen te kunnen nemen?
 • Spoor IV - Langetermijnopties
  Wat is het handelingsperspectief: welke oplossingsrichtingen zijn er voor de lange termijn als de huidige strategie niet meer houdbaar is? En hoe kunnen we daar nu al rekening mee houden?
 • Spoor V - Implementatiestrategie
  Wat is er nodig om alle relevante partijen te betrekken bij het kennisprogramma en hoe kun je een eventuele verandering naar een andere aanpak voor elkaar krijgen?

Kennisprogramma Zeespiegelstijging

We weten dat de zeespiegel stijgtÉ

... mogelijk met 1 meter aan het einde van deze eeuw.

Met het Deltaprogramma is Nederland hierop voorbereid.

Maar... er is nog veel onzekerheid rondom de voorspellingen.

Wat betekent de zeespiegelstijging voor onze bescherming tegen hoogwater, onze zoetwatervoorziening, ons ruimtegebruik, onze landbouw en natuur?

Om deze onzekerheden te verkleinen, is het Kennisprogramma Zeespiegelstijging opgezet.

Een samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties....

... die cruciale kennis leveren voor het Deltaprogramma.

Het Kennisprogramma analyseert de mogelijke effecten van de zeespiegelstijging, en kijkt onder andere naar:

... waterveiligheid..

... zoetwaterbeschikbaarheid...

... en de inrichting van onze leefomgeving.

We onderzoeken hoe we de zeespiegelstijging en de gevolgen voor Nederland nog beter kunnen voorspellen...

... evalueren tot welke stijging onze huidige strategie‘n voldoen...

... en verkennen alvast alternatieve strategie‘n voor de verre toekomst.

Zo kunnen we de juiste beslissing nemen op het moment dat het nodig is...

... en blijft Nederland ook in de toekomst de veiligste delta ter wereld.

Meer weten? Kijk dan op deltacommissaris.nl