Kennisprogramma Zeespiegelstijging

De zeespiegel stijgt, maar het is onzeker hoe snel dit gaat. Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging onderzoekt wat de gevolgen voor Nederland kunnen zijn. Overheden en kennisinstellingen werken erin samen. Ze onderzoeken verschillende scenario’s voor het tempo en de omvang van de zeespiegelstijging. Ook bekijken ze wat de mogelijke gevolgen zijn voor ons land. Het programma levert kennis op waarmee we keuzes kunnen maken voor de bescherming en inrichting van Nederland. 

Waarom stijgt de zeespiegel?

Twee effecten van klimaatverandering spelen een belangrijke rol:  

  • Het zeewater warmt op. Hierdoor zet het water uit en neemt het meer ruimte in beslag.
  • Hogere temperaturen zorgen voor afsmelting van landijs, zoals gletsjers en het ijs op Groenland en Antarctica. Daardoor neemt de hoeveelheid zeewater toe.

Hoe snel gaat de zeespiegelstijging?

Het is onzeker hoeveel de zeespiegel stijgt en hoe snel dit zal gaan. Veel hangt af van de opwarming van de aarde. Het KNMI heeft in 2021 berekeningen gemaakt. In het gunstigste geval stijgt de zeespiegel tot 2100 met 30 centimeter. In het ongunstigste geval loopt de stijging op tot 2 meter in 2100. In 2300 kan de stijging meer dan 10 meter zijn. Dat gebeurt alleen als de uitstoot van broeikasgassen niet vermindert en de gletsjers op Antarctica erg snel smelten.  

Onderzoeksvragen

Het kennisprogramma bestaat uit verschillende sporen. Elk spoor kent één centrale vraag:

  • Spoor I: Wat is de invloed van Antarctica op zeespiegelstijging wereldwijd?
  • Spoor II: In hoeverre is aanscherping nodig van de maatregelen over zeespiegelstijging, die staan in het Deltaprogramma?
  • Spoor III: Wanneer is (eerder) handelen tegen zeespiegelstijging nodig? 
  • Spoor IV: Wat zijn de scenario’s voor het tempo en de omvang van zeespiegelstijging in de verre toekomst?
  • Spoor V: Wat is er nodig op het gebied van communicatie, participatie en organisatie? 

Aanmelden voor de nieuwsbrief van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging

We weten dat de zeespiegel stijgtÉ

... mogelijk met 1 meter aan het einde van deze eeuw.

Met het Deltaprogramma is Nederland hierop voorbereid.

Maar... er is nog veel onzekerheid rondom de voorspellingen.

Wat betekent de zeespiegelstijging voor onze bescherming tegen hoogwater, onze zoetwatervoorziening, ons ruimtegebruik, onze landbouw en natuur?

Om deze onzekerheden te verkleinen, is het Kennisprogramma Zeespiegelstijging opgezet.

Een samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties....

... die cruciale kennis leveren voor het Deltaprogramma.

Het Kennisprogramma analyseert de mogelijke effecten van de zeespiegelstijging, en kijkt onder andere naar:

... waterveiligheid..

... zoetwaterbeschikbaarheid...

... en de inrichting van onze leefomgeving.

We onderzoeken hoe we de zeespiegelstijging en de gevolgen voor Nederland nog beter kunnen voorspellen...

... evalueren tot welke stijging onze huidige strategie‘n voldoen...

... en verkennen alvast alternatieve strategie‘n voor de verre toekomst.

Zo kunnen we de juiste beslissing nemen op het moment dat het nodig is...

... en blijft Nederland ook in de toekomst de veiligste delta ter wereld.

Meer weten? Kijk dan op deltacommissaris.nl