Wat zijn mogelijke oplossingen voor zeespiegelstijging in de verre toekomst?

Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging analyseert bestaande plannen en initiatieven op het gebied van zeespiegelstijging. Zijn er ook mogelijkheden voor alternatieve strategieën in de verre toekomst? En wat moeten we nu al doen om uitvoering in de toekomst mogelijk te houden? Nu kiezen voor één oplossingsrichting is niet nodig. In plaats daarvan onderzoekt het kennisprogramma welke ‘geen spijt’-maatregelen nu nodig zijn, zodat ruimte is voor kansrijke opties in de toekomst.

Met de regionale partners van het Deltaprogramma onderzoekt het kennisprogramma wat de mogelijke gevolgen zijn van een zeespiegelstijging van meer dan twee meter. Dat gebeurt in gebiedsgerichte bijeenkomsten. Wat zijn mogelijke oplossingen? Hoe houd je rekening met de investeringsagenda’s op het gebied van duurzame energie, woningbouw, landbouw, infrastructuur en natuur? De bijeenkomsten leiden uiteindelijk tot regionaal uitgewerkte opties voor de lange termijn. Lees hieronder de verslagen van de bijeenkomsten.

Verslagen gebiedsgerichte bijeenkomsten

Drie consortia aan de slag

Drie consortia tekenen en rekenen sinds april 2023 aan de toekomstige inrichting van Nederland, met het oog op de zeespiegelstijging. De consortia bestaan uit overheden, kennisinstellingen, ingenieurs- en ontwerpbureaus en waterbouwers. Ze werken verschillende oplossingen uit voor een klimaatbestendige inrichting van ons land in 2100 en daarna.

De eerste uitwerking maken ze op basis van eerdere plannen en gebiedsbijeenkomsten en de scenario’s die Deltares eerder voor de lange termijn in kaart heeft gebracht. Dit moet een beeld opleveren van wat technisch, fysisch en ruimtelijk wel en niet mogelijk is, ook bij een grote zeespiegelstijging. Op basis daarvan kan worden bekeken waar en hoeveel ruimte we in de toekomst nodig hebben voor maatregelen, zoals dijkversterkingen, waterberging, pompen of zelfs landaanwinning. Het werk van de consortia levert daarmee belangrijke informatie op voor de keuzes die we nu maken bij onze ruimtelijke inrichting, bijvoorbeeld voor de woningbouw en de energietransitie.

Oplossingen onder de loep

De consortia richten zich op de oplossingen ‘zeewaarts, ‘meebewegen’ en ‘beschermen’. Het consortium ‘zeewaarts’ werkt de richting verder uit waarbij we het land uitbreiden richting zee met een tweede kustlijn. Het consortium ‘meebewegen’ concretiseert de oplossing waarbij we het landgebruik aanpassen aan de zeespiegelstijging, land ophogen en aangepast – bijvoorbeeld drijvend of op palen - bouwen. Het consortium ‘beschermen’ onderzoekt de oplossingen waarbij de kust tegen overstromingen en erosie wordt beschermd met keringen, zandsuppletie en wetlands en waarbij de rivierarmen wel of niet helemaal worden afgesloten met dammen of stormvloedkeringen en overtollig water wordt weggepompt (‘beschermen open en gesloten’).

Aan de consortia doen in totaal 20 partijen deel, hun samenwerking vindt plaats onder de vlag van de Topsector Water. Naar verwachting eind 2023 ronden de consortia het werk af.

Andere onderzoeken en verslagen

Nadere info over deze bijeenkomsten en de gepresenteerde plannen is te vinden in deze twee verslagen en via de publicwiki van Deltares.

Lees hier een uitgebreid verslag van de sessie van 15 maart 2022

Bekijk hier de presentaties uit de sessie van 15 maart 2022

Plannenpitches 2022

Bekijk hier video's van de onderstaande plannenpitches

Zeewaarts

Beschermen

Meebewegen

Plannenpitches 2020

Zeewaartse oplossingen

Oplossingen die uitgaan van de bestaande ‘beschermen’ strategie

Meebewegen