Wat zijn mogelijke oplossingen voor zeespiegelstijging in de verre toekomst?

Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging analyseert bestaande plannen en initiatieven op het gebied van zeespiegelstijging. Zijn er ook mogelijkheden voor alternatieve strategieën in de verre toekomst? 

De onzekerheid over de toekomstige zeespiegelstijging is nog groot, en dat bemoeilijkt nu het maken van een goede keuze. Het Kennisprogramma onderzoekt daarom wat we nu kunnen doen en laten om toekomstige keuzes open te houden en uitvoering daarvan mogelijk te maken.

Met de regionale partners van het Deltaprogramma onderzoekt het kennisprogramma wat de mogelijke gevolgen zijn van een zeespiegelstijging van meer dan twee meter. Dat gebeurt in gebiedsgerichte bijeenkomsten. Wat zijn mogelijke oplossingen? Hoe houd je rekening met de investeringsagenda’s op het gebied van duurzame energie, woningbouw, landbouw, infrastructuur en natuur? De bijeenkomsten leiden uiteindelijk tot regionaal uitgewerkte opties voor de lange termijn. Lees hieronder de verslagen van de bijeenkomsten. 

Verslagen gebiedsgerichte bijeenkomsten

Drie consortia aan de slag

In aanvulling op de ruimtelijke verkenningen van de gebiedsbijeenkomsten tekenen en rekenen drie consortia sinds april 2023 aan de toekomstige inrichting van Nederland. Deze consortia bestaan uit overheden, kennisinstellingen, ingenieurs- en ontwerpbureaus en waterbouwers. Ze werken verschillende oplossingen uit voor een klimaatbestendige inrichting van ons land, uitgaande van een toekomstige zeespiegelstijging van 2 meter (in 2100) tot 5 meter (in 2200). 

De eerste uitwerking maken ze op basis van eerdere plannen en gebiedsbijeenkomsten en de scenario’s die Deltares eerder voor de lange termijn in kaart heeft gebracht. Dit moet een beeld opleveren van wat technisch, fysisch en ruimtelijk wel en niet mogelijk is, ook bij een grote zeespiegelstijging. Op basis daarvan kan worden bekeken waar en hoeveel ruimte we in de toekomst nodig hebben voor maatregelen, zoals dijkversterkingen, waterberging, pompen of zelfs landaanwinning. Het werk van de consortia levert daarmee belangrijke informatie op voor de keuzes die we nu maken bij onze ruimtelijke inrichting, bijvoorbeeld voor de woningbouw en de energietransitie. 

Oplossingen onder de loep

De consortia richten zich op de oplossingen Zeewaarts, Meebewegen en Beschermen Open en Gesloten. Het consortium Beschermen Open en Gesloten onderzoekt de oplossingen waarbij de kust tegen overstromingen en erosie wordt beschermd met keringen, zandsuppletie en wetlands en waarbij de rivierarmen wel of niet helemaal worden afgesloten met dammen of stormvloedkeringen en overtollig water tijdelijk wordt geborgen en/of weggepompt. Het consortium Zeewaarts werkt de richting verder uit waarbij we extra waterberging voor de kust creëren door de aanleg van een tweede kustlijn, en lokaal de kust verbreden.  Het consortium Meebewegen concretiseert de oplossing waarbij we het landgebruik aanpassen aan de zeespiegelstijging, land ophogen en aangepast – bijvoorbeeld drijvend of op palen - bouwen.  

Aan de consortia doen in totaal 20 partijen deel, hun samenwerking vindt plaats onder de vlag van de Topsector Water. Naar verwachting eind 2023 ronden de consortia het werk af. 

Andere onderzoeken en verslagen

Nadere info over deze bijeenkomsten en de gepresenteerde plannen is te vinden in deze twee verslagen en via de publicwiki van Deltares.

Lees hier een uitgebreid verslag van de sessie van 15 maart 2022

Bekijk hier de presentaties uit de sessie van 15 maart 2022

Plannenpitches 2022

Bekijk hier video's van de onderstaande plannenpitches

Zeewaarts

Beschermen

Meebewegen

Plannenpitches 2020

Zeewaartse oplossingen

Oplossingen die uitgaan van de bestaande ‘beschermen’ strategie

Meebewegen