Toespraak deltacommissaris Wim Kuijken tijdens de bestuurlijke netwerkdag over het deltaprogramma 2010

Dames en heren,
Dit is mijn eerste officiële dag in functie als deltacommissaris.
Vanochtend heb ik een krans gelegd bij het Nationaal Monument Watersnoodramp 1953.
Vanmiddag praat ik met u over het hoe en wat van het deltaprogramma en de deltacommissaris.
Naast de 4 D’s (Deltaprogramma/Deltawet/deltacommissaris/Deltafonds) kom ik met een vijfde D: deltabeslissingen. Daarover straks.
Eerst: veel dank aan DG Water Annemieke Nijhof, voor bergen werk na advies Veerman. En ook veel dank aan staatssecretaris Huizinga die vaart heeft gezet achter Veerman/Deltawet/aanstelling deltacommissaris. Ere wie ere toekomt. Ik ga hen nu veel werk uit handen nemen, samen met u.

Het deltaprogramma – deltacommissaris
Mijn opdracht is drieledig:
- Huidige bescherming tegen water op orde brengen;
- Veiligheidsnormen herzien; het geïnvesteerd vermogen en aantal mensen achter de dijk is groter dan in de jaren 60 van de vorige eeuw.
- Een antwoord geven op stijgend water en een dalende bodem.
Dat vergt fysieke ingrepen, we staan voor een enorme opgave.  
De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat is coördinerend bewindspersoon. De ministers van VROM, LNV en staatssecretaris voor Water én regionale besturen zijn nauw betrokken.
Het deltaprogramma is een nationaal programma; het is van ons samen.

Positie deltacommissaris
De positie van de deltacommissaris is verankerd in de Deltawet die vandaag naar de Tweede Kamer gaat. Met ingang van vandaag tijdelijk bij Instellingsbesluit.
De deltacommissaris is een regeringscommissaris met een centrale positie in het bestuurlijk veld. De Deltawet voorziet er ook in dat er een Deltafonds komt. Een uniek fonds! Eerst is het gevuld met de huidige waterbudgetten, vanaf 2020 is er een vaste voeding van 1 miljard per jaar.

Dit jaar verschijnt op Prinsjesdag het eerste deltaprogramma. Met de goedkeuring van de Kamer is de reikwijdte van het programma voor een jaar bepaald. En dat is ook mijn mandaat voor de uitvoering. De deltacommissaris staat midden in de driehoek van ministeries, regionale overheden, samenleving en politiek en heeft rechtstreeks toegang tot alle betrokken partners. En ook cruciaal: de deltacommissaris heeft toegang tot de benodigde informatie.

De positie van de deltacommissaris is bepaald in de wet. En met overtuigingskracht en ambitie zullen we presteren binnen het deltaprogramma. Maar nog veel belangrijker is de manier van werken: ik wil iedereen erbij betrekken, ruimte bieden voor verbinding tussen de partijen en ruimte voor vernieuwende ideeën. Plat slaan waar mogelijk; knopen opzoeken waar nodig.

Organisatie deltaprogramma
Het deltaprogramma is van ons allemaal!
De opgave is complex, het aantal spelers omvangrijk.
Rijk (drie verantwoordelijke bewindspersonen van VenW/VROM/LNV) en regio zijn de opdrachtgevers. Er zijn negen deelprogramma’s, waarvan drie generiek en zes gebiedsgericht.  

We werken met breed samengestelde programmaorganisaties. Er is een centrale rol voor de programmadirecteuren, als het ware als verlengde van de deltacommissaris. Er komen stuurgroepen (regionaal en nationaal/regionaal) om rijk en regio te verbinden en deelprogramma’s te sturen.
Er komt bestuurlijk overleg over deelprogramma’s (in de regio, Nationaal Wateroverleg en bestuurlijk overleg Ruimte). De voorstellen komen samen in het Nationaal Bestuurlijk Overleg (bespreking Deltaprogramma). Daar zitten alle negen deelprojecten aan tafel. Dat geeft overzicht en onderlinge betrokkenheid. Daar komen ook de nationale Deltabeslissingen terug. Die zijn 
structurerend, bepalend, politiek, een voorwaarde voor het deltaprogramma.

De volgende stap is de ministeriële stuurgroep en Ministerraad. Daarnaast worden regionaal beslissingen genomen. Uiteraard heeft de Tweede Kamer het laatste woord. In alle lagen geldt maatschappelijke participatie.
Voor iedereen, in alle lagen en fases geldt één gezamenlijk doel: samenhang en voortgang in het deltaprogramma, zodat NL veilig blijft en zoetwater is gegarandeerd.

Nogmaals, een heldere structuur geeft duidelijkheid, maar het gaat om de “software”. Daarbij hoort dat we buiten naar binnen halen. Ik wil graag  advies van toppers uit de wereld van wetenschap&kennis, bestuur&beleid en uitvoering&innovatie. Ik wil spraak en tegenspraak op gang brengen. Me  laten verrassen. En ik ga verbindingen leggen met organisaties als Adviescommissie Water, Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur in oprichting en de stuurgroep Deltatechnologie.

Vertrekpunten en werkwijze
De doelen spreken aan: daadkrachtig en integraal waterveiligheid en zoetwatervoorziening voor de langere termijn op orde brengen. De huidige programma’s, denk aan het Hoogwaterbeschermingsplan, Ruimte voor de Rivier en Maaswerken moeten op tijd worden afgerond. En ik zet vaart achter de deltabeslissingen. De basiswaarden van het deltaprogramma zijn solidariteit, flexibiliteit en duurzaamheid. En als uitgangspunten gelden  samenhang, consistentie en transparantie

Ik trek tijd uit voor een grondige verkenning. Op dit moment moeten we belangendiscussies vermijden, ten gunste van het gezamenlijk belang: de  veiligheid van Nederland en zoetwatervoorziening.
Samen gaan we keuzes voorbereiden.
Als symbool geldt de gezamenlijke huisstijl, met eigen accenten voor de  deelprogramma’s!

We gaan de MIRT-spelregels en Sneller en Beter gebruiken. Dat heeft ook te maken met ander gedrag. De deltabeslissingen geven richting aan de ontwikkelingen in meerdere deelprogramma’s. Ze zijn essentieel voor de samenhang en de verbinding. We gaan samen definiëren welke principes we willen vastleggen.
Mijn inventarisatie tot nu toe levert vier prioritaire deltabeslissingen op:
- Principebeslissing over veiligheidsnormen in 2011
- Een strategie voor zoetwatervoorziening in 2014
- Bescherming Rijnmond in 2014 (liefst eerder)
- Peilbeheer IJsselmeer op lange termijn in 2015.

Ik sta open voor uw ideeën. Bijvoorbeeld over de organisatie van het deltaprogramma, over de samenwerking, over vernieuwing en over de betekenis van de deltabeslissingen voor de samenhang. Ik nodig u uit te reflecteren en tegen te spreken. Zo blijven we scherp!

Mijn uitvalsbasis is de Nieuwe Uitleg in Den Haag, mooi centraal aan het Malieveld. Daar werken vijftien mensen aan zaken als onderzoek, voorbereiding beslissingen, communicatie, basiswaarden&uitgangspunten, relatiemanagement, kwaliteit en diepgang.

Dames en heren,
Ik kom op bezoek, in elke regio, bij elk deelprogramma. Ik begin met luisteren. Een open oor en een open dialoog. Ik wil persoonlijk en informeel met u van gedachten wisselen.
In mijn auto liggen mijn laarzen, helm en oranje jas klaar.
De deltacommissaris komt naar u toe, al vóór deze zomer!
En als u zelf wilt aanhaken, zorgen of ideeën heeft: u bent meer dan welkom in Den Haag!