Toespraak van deltacommissaris, Wim Kuijken, bij zijn bezoek aan Rijnmond / Drechtsteden op 1 maart 2010

Dames en heren,

Mevrouw van de Hee, dank voor het hartelijke welkom. Met name de laatste week is het weer erg duidelijk geworden dat we in een politiek hectische tijd leven. Op korte termijn gaan we 2 keer naar de stembus. In maart voor de gemeenteraad en in juni voor de Tweede Kamer. De staatssecretaris van VenW werkt vanaf vandaag als minister van VROM, de minister van VenW is helaas niet in de gelegenheid om hier aanwezig te zijn. Het Deltaprogramma gaat over de lange termijn. We werken meerdere kabinetten vooruit om de Delta te beschermen. Het is maar goed dat het kabinet een Deltacommissaris heeft benoemd, zodat continuïteit voor de veiligheid en de zoetwatervoorziening is geborgd.

Als eerste wil ik burgemeester Aboutaleb hartelijk danken voor zijn bevlogen woorden. U heeft ervoor gekozen om de voorzitter te worden van de stuurgroep Rijnmond-Drechtsteden. Ik ben erg blij met deze keuze. U onderstreept de noodzaak om deze regio klimaatbestendig te houden.

Rotterdam loopt voorop in klimaatadaptatie. Uw stad heeft een Climate Initiative met internationale uitstraling. Daarnaast werkt Rotterdam aan een innovatief waterplan: de stad houdt steeds meer water vast op pleinen, op daken en in singels.

Ik wik graag de hier aanwezige bestuurders complimenteren met hun betrokkenheid en inzet op de klimaatadaptatie en hun bereidheid zitting te nemen in de stuurgroep.

-Uw aandacht voor klimaatbestendig waterbeheer en ruimtelijke ontwikkeling is volkomen terecht. Waarbij we ook moeten denken aan de zoetwatervoorziening voor het gebied. Als de zeespiegel stijgt, komt hier steeds meer zout water binnen. Het gebied afsluiten om het gebied te beschermen tegen de zee heeft allerlei gevolgen, onder meer voor de scheepvaart en de afvoer van onze rivieren. Een ingewikkeld vraagstuk dat verder strekt dan alleen het Rijnmondgebied.

Het Deltaprogramma is een nationaal programma, waarbinnen we gezamenlijk, daadkrachtig en integraal werken aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening voor de langere termijn. Dit betekent dat rijk en regio in gezamenlijkheid zoeken naar oplossingsrichtingen.

De oplossing die we voor Rijnmond kiezen staat niet op zichzelf. Want een beslissing voor dit gebied is nauw verbonden met de ontwikkeling in andere gebieden. Andersom geldt dat beslissingen in andere gebieden verbonden zijn met de ontwikkelingen in Rijnmond. Het is daarom van belang dat in gezamenlijkheid wordt gewerkt aan samenhangende beslissingen binnen het Deltaprogramma. Om deze reden worden de Deltabeslissingen ontwikkeld. Dit zijn structurerende en (rand)voorwaardelijke beslissingen die politiek van aard zijn en richting geven aan de ontwikkelingen in meerdere deelprogramma’s van het Deltaprogramma. Mijn inventarisatie tot nu toe levert vier prioritaire deltabeslissingen op:

    Principebeslissing over veiligheidsnormen in 2011
    Een strategie voor zoetwatervoorziening in 2014
    Bescherming Rijnmond in 2014 (liefst eerder)
    Peilbeheer IJsselmeer op lange termijn in 2015.

Een beslissing over de ontwikkelingsrichting van Rijnmond, moet dus op nationaal niveau, in samenhang met de andere grote opgaven worden genomen.

Ik nodig u uit om de komende tijd in gezamenlijkheid, dus ook met andere relevante deelprogramma’s, zoals Zoetwater, Zuidwestelijke Delta, IJsselmeer en Rivieren, inhoud te geven aan de Deltabeslissing voor de bescherming van Rijnmond. Hoewel we de tijd hebben om ons voor te bereiden op de uitvoering, is het van belang op korte termijn de richting van de beslissing helder te hebben. Deze richting geeft namelijk duidelijkheid aan overheden, bouwers en investeerders. We kunnen hen niet te lang laten wachten. Want er moeten antwoorden komen op belangrijke ruimtelijke uitdagingen. De komende jaren zijn er nog vele nieuwe woningen nodig in de Randstad. Dit is niet alleen een kwantitatieve opgave. De uitdaging is ook om hoogwaardig te bouwen. Deze uitdaging wordt door Dordrecht bij Stadswerven en Rotterdam bij Stadshavens opgepakt. Eind 2011 moet duidelijk zijn welke oplossingsrichtingen het meest kansrijk zijn.

Beste mensen,

Ik ben ervan overtuigd dat we daadkracht en zorgvuldigheid met elkaar kunnen verenigen. En dat we de juiste beslissingen op het juiste moment zullen nemen. Het is goed dat we vandaag met elkaar dit werkbezoek afleggen. Want het is bovenal belangrijk dat we elkaar de komende jaren weten te vinden.

U kunt rekenen op mijn steun. Het is één van de belangrijkste deelprogramma’s binnen het Deltaprogramma. De komende tijd zullen het plan van aanpak voor Rijnmond-Drechtsteden en de voorbereiding van een Deltabeslissing voor het gebied een belangrijke rol spelen in uw besprekingen. Ik verheug me op de gesprekken met u hierover voor het Deltaprogramma. Laten we samen het fundament leggen voor een veilige toekomst met voldoende zoetwater.