Rapportage Check op verouderde aannames ikv 6JH - Deltares 9 april 2019

De eerste zesjaarlijkse herijking is medio 2018 van start gegaan en loopt tot en met voorjaar 2020. DP2021 rappor­teert over het resultaat.

Drie typen argumenten kunnen aanleiding zijn voor het aanscherpen, aanvullen of aanpassen van deltabeslissingen en regionale voorkeursstrategieën:

  1. wijzigingen in rekenmodellen (denk aan nieuwe parameters, gegevens of rekentechnieken);
  2. aannames die in DP2015 richtinggevend waren en nu bijstelling behoeven;
  3. nieuwe kennis en innovaties, sociaaleconomische of klimatologische ontwikkelingen en veranderde maat­schappelijke voorkeuren.

Deltares heeft in opdracht van het Deltaprogramma gecheckt of de eerste twee typen argumenten aan de orde zijn. De check op de eventueel verouderde aannames uit DP2015  staat in onderstaande bijlage.