Deltabeslissing Rijn-Maasdelta 2020

De Rijn-Maasdelta bestaat uit de bedijkte Maas, de Rijntakken, het benedenrivierengebied tot aan de monding van de rivieren in zee en de noordelijke bekkens van de Zuidwestelijke Delta. De deltabeslissing Rijn-Maasdelta gaat over keuzes in het hoofdwatersysteem die gevolgen hebben voor het rivierengebied, Rijnmond- Drechtsteden en de Zuidwestelijke Delta. In het kader van de zesjaarlijkse herijking is de Deltabeslissing Rijn-Maasdelta geactualiseerd.