Op welke manier wordt er in het Deltaprogramma samengewerkt?

Het Deltaprogramma is een nationaal programma van het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, met inbreng van bedrijfsleven, burgers, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties. Waterschappen zijn essentieel voor de uitvoering van het (regionale) waterbeheer en het beheer en onderhoud van onze dijken en duinen. Provincies en gemeenten zijn belangrijk voor de ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling. Daarom werken Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samen in de programma’s van het Deltaprogramma. Regionale stuurgroepen adviseren over beslissingen, strategieën en maatregelen en over de kansen voor een integrale aanpak.

Waterveiligheid en zoetwater gaan ons allemaal aan. Het Nederlands watersysteem is een samenhangend systeem; het Deltaprogramma moet daarom samenhangend en integraal worden uitgevoerd. Integraal betekent dat zoveel als mogelijk bij de uitvoering van maatregelen voor het Deltaprogramma alle belangrijke onderwerpen worden meegenomen, zoals natuur, economie en ruimtelijke kwaliteit. Zowel voor de uitvoering als voor het zoeken naar de belangrijke onderwerpen is regionale gebiedskennis en gebiedskunde onmisbaar. Bovendien moeten ruimtelijke maatregelen in gemeenten en provincies worden geëffectueerd.