Waarom is er een Deltaprogramma?

Het Deltaprogramma heeft als doel ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoogwater en – met het oog op het veranderende klimaat – klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Ook voorziet het programma in het op orde houden van de zoetwatervoorziening. Hierbij spelen veel aspecten een rol, zowel op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, leefomgeving en economie als op het vlak van natuur, landbouw en recreatie.

Nederland is een laaggelegen, welvarende en dichtbevolkte delta, die kwetsbaar is voor overstromingen. Als er iets misgaat, zijn de gevolgen enorm: doden, gewonden en tientallen miljarden euro’s schade. En een ontwrichte maatschappij. Onze delta is te kostbaar om niet de noodzakelijke maatregelen te treffen. We zijn in het verleden met enige regelmaat verrast doordat we onze veiligheid niet goed op orde hadden. Inmiddels zijn we de best beveiligde delta ter wereld. Dat willen we zo houden. Het Deltaprogramma moet ervoor zorgen dat we niet nog een keer verrast worden. Door hoog water en een mogelijk stijgende zeespiegel. Of door extreme weersomstandigheden met extreme gevolgen zoals piekbuien, wateroverlast, bodemdaling, hittestress en droogte. Daarnaast is de zoetwatervoorziening van belang voor onze economie en ook die moet voor de toekomst goed geregeld blijven. Zeker als langere perioden van droogte, zoals we in de zomer van 2018 hebben ervaren, vaker zullen voorkomen.