Waarop is het Deltaprogramma gebaseerd?

Het Deltaprogramma is opgesteld met Hollandse nuchterheid en een alerte blik. Het staat voor een veilige én flexibele aanpak: nu de maatregelen treffen die noodzakelijk zijn én voldoende mogelijkheden openhouden om toekomstige  problemen aan te pakken. Het programma werkt dus volgens het principe van adaptief deltamanagement.

Het Deltaprogramma baseert zich voor de toekomstige ontwikkelingen in het klimaat op metingen en de KNMI-scenario's uit 2006 die eind 2012 zijn herijkt. De afgelopen eeuw is de zeespiegel gestegen, de bodem gedaald en het is warmer geworden: dat meten we over een reeks van jaren. Die trend zet door, zo blijkt uit de cijfers van het KNMI. We moeten er bij de inrichting van ons land rekening mee houden dat er heviger buien voorkomen. Ook kan het zomers droger worden waardoor de zoetwatervoorziening in het geding komt. Het Deltaprogramma bevat maatregelen om op korte termijn de veiligheid van onze delta op orde te krijgen en biedt houvast voor de voorbereiding op de toekomst. De klimaatscenario’s en de sociaaleconomische scenario’s zijn gecombineerd in zogenaamde deltascenario’s. De deltascenario’s zijn sturend voor de voorkeursstrategieën en maatregelen.

Omdat we niet precies weten hoe het klimaat echt gaat veranderen, is flexibiliteit een belangrijk element bij de keuze van maatregelen. Een voorbeeld van zo’n flexibele maatregel zijn de zandsuppleties aan de kust. Op basis van de gemeten zeespiegelstijging wordt zand gesuppleerd. En als de zeespiegel sneller stijgt, wordt meer zand gesuppleerd. Als het wat minder snel gaat, is er ook minder zand nodig. Het programma Ruimte voor de Rivier is ook een goed voorbeeld.