Wat heeft het Deltaprogramma tot nu toe opgeleverd?

 • 11 Deltaprogramma’s (DP2011-DP2019) met adviezen van de deltacommissaris aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat , inclusief concrete voorzieningen en maatregelen, met draagvlak en met financiering. Voor 6 jaar en globaal voor de 6 jaar daarna met een doorkijk naar 2050/2100;
 • 10 Nationaal Deltacongressen (750 > 2000 deelnemers in groeiende deltacommunity) en 8 NKWK Kennisconferenties (250 > 400 deelnemers);
 • 5 Deltabeslissingen en de beslissing Zand in 2014. Met daarbij de voorkeursstrategieën voor de gebieden, verankerd in het Nationaal Water Plan;
 • Nieuwe waterveiligheidsnormen in 2014, die in 2017 in de Waterwet zijn verankerd. Voor de operationele research kreeg het Deltaprogramma de Franz Edelman Award (V.S.);
 • Tot 2015: afronding project Zwakke Schakels Kust, afronding projecten Ruimte voor de Rivier, Steenbekledingen, HWBP2 en start versterking Afsluitdijk (2018-2022);
 • Deltaplan Waterveiligheid (2014) met diverse voorstellen en maatregelen om Nederland waterveilig te maken en te houden, inclusief opzet van een Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP);
 • Opzet (n)HWBP, alliantie tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen (50/50). Nieuw ontwerp- en beoordelingsinstrument. Tot 2050 zijn we bezig met versterken (1800 km dijk, 500 sluizen en gemalen worden in 300 projecten versterkt ahv nwe waterveiligheidsnormen, klaar in 2050. Hiervoor wordt ca. 25 miljard euro totaal geïnvesteerd. Nederland wordt veiliger (50% minder overstromingskans);
 • Deltaplan Zoetwater (2014) met diverse maatregelen; middelen voor de 1e tranche (periode 2015-2021) is ca. 500 miljoen, 1/3 (rijk/150 mln)-2/3 (regio). Maatwerkpakketten. Deltafonds reservering voor de 2e tranche à 150 miljoen (2022-2027);
 • Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (2017), met stresstest en uitzicht op maatregelen en middelen (wetswijziging Deltawet) en het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie (getekend: 20 november 2018). Kennisagenda Deltaprogramma en Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK); 
 • Uitwerking van de meerlaagsveiligheid (3 lagen + slimme combinaties), inclusief aansluiting van de veiligheidsregio’s;
 • Onafhankelijke evaluatie Deltawet na 5 jaar (2017) met kwalificatie ‘zeer goed’; 
 • Opzet van Integraal Riviermanagement (2018) met middelen; in het Deltafonds is hiervoor 375 miljoen gereserveerd; co-creatie rijk-regio;
 • Flexibel peil IJsselmeer/ peilbesluit IJsselmeergebied in 2018 genomen; 
 • Kennisprogramma Zeespiegelstijging (2019);
 • Herijkte deltabeslissingen en voorkeursstrategieën (2020).