Wat is het Deltaprogramma?

Het Deltaprogramma moet Nederland beschermen tegen hoogwater, moet Nederland klimaatbestendig en waterrobuust inrichten en zorgen voor voldoende zoetwater. Rijksoverheid, provincies, gemeente en waterschappen werken hierin samen. Ook maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstituten hebben inbreng in het programma. Op Prinsjesdag wordt de jaarlijkse rapportage over het Deltaprogramma met de planning voor de komende jaren aan de Tweede Kamer aangeboden.