Wat is het Kennisprogramma Zeespiegelstijging?

Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging dat in 2019 is gestart richt zich primair op de effecten van zeespiegelstijging op de waterveiligheid (kustfundament, waterkeringen) en de zoetwatervoorziening (verziltings-problematiek). Maar ook de effecten op onze economie (m.n. havens/scheepvaart), het ruimtegebruik (o.a. wonen, recreatie), landbouw en natuur/ecologie worden in het onderzoek meegenomen. Het kennisprogramma Zeespiegelstijging heeft de volgende doelen: 

  • de onzekerheden over de ontwikkelingen op Antarctica en de daarmee samenhangende zeespiegelstijging voor Nederland beter in beeld te brengen; 
  • in beeld krijgen in hoeverre de huidige deltabeslissingen en voorkeurstrategieën houdbaar en oprekbaar zijn om ook bij meer extreme zeespiegelstijging het kustfundament, de waterkeringen en de zoetwatervoorziening op orde te houden; 
  • verkennen wat de verschillende handelingsperspectieven kunnen zijn na 2100. 

De eerste fase van het programma is inmiddels afgerond, eind 2023 verschijnt een tussentijdse rapportage. Hierna start de tweede fase (2024-2026), waarbij wordt gekeken of bestaande strategieën door kleine aanpassingen langer houdbaar kunnen blijven. Ook de gevolgen voor landbouw, natuur, duurzame energie, scheepvaart en woningbouw staan op de agenda. Meer over het kennisprogramma zeespiegelstijging leest u in deze brochure