Wat is het kennisprogramma zeespiegelstijging?

Het kennisprogramma zeespiegelstijging dat in 2019 is gestart richt zich primair op de effecten van zeespiegelstijging op de waterveiligheid (kustfundament, waterkeringen) en de zoetwatervoorziening (verziltings-problematiek). Maar ook de effecten op onze economie (m.n. havens/scheepvaart), het ruimtegebruik (o.a. wonen, recreatie), landbouw en natuur/ecologie worden in het onderzoek meegenomen. Het kennisprogramma Zeespiegelstijging heeft de volgende doelen:

  • de onzekerheden over de ontwikkelingen op Antarctica en de daarmee samenhangende zeespiegelstijging voor Nederland beter in beeld te brengen;
  • in beeld krijgen in hoeverre de huidige deltabeslissingen en voorkeurstrategie├źn houdbaar en oprekbaar zijn om ook bij meer extreme zeespiegelstijging het kustfundament, de waterkeringen en de zoetwatervoorziening op orde te houden;
  • verkennen wat de verschillende handelingsperspectieven kunnen zijn na 2100.

Meer over het kennisprogramma zeespiegelstijging leest u in deze brochure.