Wat is het Programma Integraal Riviermanagement (IRM)?

Binnen Integraal Riviermanagement (IRM) werken regionale overheden en het Rijk vanuit één gezamenlijke visie samen aan een veilig, bevaarbaar, vitaal en aantrekkelijk Maas- en Rijngebied. Duurzaam te beheren en voorbereid op de toekomst. Dat doen we natuurlijk met inbreng van maatschappelijke organisaties en andere belangengroeperingen en kennisinstellingen.

Ons rivierengebied is economisch, ecologisch en recreatief belangrijk en beeldbepalend voor Nederland. Maar het riviersysteem loopt op verschillende plaatsen tegen zijn grenzen aan. Als gevolg van klimaatverandering en ook doordat menselijke ingrepen het systeem uit evenwicht hebben gebracht, waardoor bijvoorbeeld de rivierbodem steeds lager komt te liggen.

We hebben in het rivierengebied te maken met veel opgaven. Opgaven als waterveiligheid, bevaarbaarheid, zoetwaterbeschikbaarheid, waterkwaliteit, natuur en de zorg voor een leefomgeving die aantrekkelijk is om in te wonen, werken en recreëren. Deze opgaven kunnen niet los van elkaar worden gezien en bovendien is er geen ruimte om alles te realiseren.

Duidelijk is dat een sectorale aanpak niet langer werkt. Alleen door de rivier weer als één systeem te zien, opgaven samen te brengen en in samenhang te beoordelen en te realiseren vanuit één gezamenlijke visie kunnen we de Maas en Rijn veilig, vitaal, bevaarbaar en aantrekkelijk houden. We moeten keuzes maken waarbij we ons inzetten op meervoudig gebruik. Passend bij de karakteristieken van het gebied. Dit vraagt een integrale aanpak.

Bouw mee aan de toekomst van ons rivierengebied

De eerste stap is een Programma onder de Omgevingswet (POW) dat volgens huidige planning eind 2023 gereed is. Dit POW bevat de integrale visie op het rivierengebied met daarbij de te realiseren ambitieniveaus voor de afvoercapaciteit en bodemligging en de te nemen type maatregelen met bijbehorende locatie om deze visie vorm te kunnen geven. Ook leggen we in het POW vast hoe we dit samen willen realiseren.

Blijf op de hoogte en bouw ook mee aan het Programma onder de Omgevingswet voor IRM: www.bouwplaatsirm.nl

IRM-pilots

Langs de Rijntakken en de Maas lopen al verschillende integrale projecten. Negen projecten dienen als pilot voor IRM. De inzichten en ervaringen uit de pilots worden benut in het programma IRM en andersom. 

IRM-pilots Rijn:

  • MIRT Onderzoek Havikerwaard-Fraterwaard-Olburgerwaard 
  • Paddenpol
  • MIRT Onderzoek Werkendam Haven e.o. 

IRM-pilots Maas:

  • Maasoevers Maastricht
  • Verlagen dam Lateraal Kanaal
  • Vierwaarden (Venlo-Horst)
  • Alem en fort Sint-Andries
  • Afweging doorstroombaar maken landhoofd Gelderse zijde A2
  • Hoogwaterveiligheid ‘s-Hertogenbosch, Crèvecoeur

Download hier de kaart met IRM-pilots.
 

IRM en het Deltaprogramma

IRM zoekt oplossingen voor bestaande knelpunten in het rivierengebied en anticipeert op toekomstige ontwikkelingen, zoals klimaatverandering. Daarmee adresseert IRM de thema’s van het Deltaprogramma in het rivierengebied. Het resultaat leggen we vast in een Programma onder de Omgevingswet en wordt gebruikt voor de herijking van de Voorkeursstrategie Rivieren van het Deltaprogramma.

(Over water langs een stad ligt een witte boogbrug. Over een andere boogbrug rijdt verkeer. Ook over een vakwerkbrug razen voertuigen. Een boogbrug die maar één boog telt, overspant een brede rivier.)

STUWENDE MUZIEK

(Beeldtekst: Integraal riviermanagement. Samenwerken aan de toekomst van ons rivierengebied. Het Maas- en Rijngebied. Unieke landschappen. Divers. Rijk. Door een groene omgeving vaart een binnenvaartschip in de richting van de zon.)

(Bij een brug waar veel verkeer overheen rijdt, staat een windturbine. Een klein bootje vaart over rustig water. Beeldtekst: Functies en uitdagingen. Ruimte voor recreatie. Behoud van bevaarbaarheid. Versterken van biodiversiteit.)

DE STUWENDE MUZIEK STOPT EN SPEELT DAN WEER VERDER

(Water verdelen over ons land. Veilig bij hoogwater. Kansen bij laagwater. Bootjes varen onder een brug door. Beeldtekst: Aandacht voor cultuur en historie. In een groen gebied ligt een fort. Beeldtekst: Oplossingen voor de landbouw. Wonen en werken in een aantrekkelijke omgeving. Langs het water staan hoge appartementsgebouwen.)

(Beeldtekst: Werken aan de afvoercapaciteit. Werken aan de bodemligging. Aan boord van een binnenvaartschip is een graafmachine aan het werk die is uitgerust met een grijper. Beeldtekst: Oog voor bodemkwaliteit. Oog voor waterkwaliteit.)

DE STUWENDE MUZIEK ZWELT AAN, STOPT EN SPEELT DAN WEER VERDER

(Iemand met een oranje veiligheidsjas aan loopt over een asfaltweg. Beeldtekst: Sterke dijken. Voldoende zoetwater.)

(Samenwerken. Zorgen voor een integrale aanpak. Duurzaam beheer. Toekomstgericht. Een man op een klein bootje en een vrouw die op een grotere plezierboot staat, steken hun hand op, terwijl ze elkaar op een rivier passeren. Beeldtekst: Integraal riviermanagement. Een vitaal, bevaarbaar, veilig en aantrekkelijk riviergebied.)

(In de verte achter een stuw- en sluizencomplex staat de zon laag aan de hemel. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Beeldtekst: Integraal Riviermanagement. Rechtsonder op de wit met blauwe achtergrond staat: Nationaal Deltaprogramma.)

DE STUWENDE MUZIEK EBT WEG