Wat is het Programma Integraal Riviermanagement (IRM)?

Binnen het programma Integraal Riviermanagement (IRM) werken het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten de komende decennia aan een toekomstbestendig Maas- en Rijnsysteem. Dat als systeem goed functioneert, meervoudig bruikbaar en duurzaam te beheren is. En een (economisch) aantrekkelijk rivierengebied mogelijk maakt met een optimale balans tussen hoogwaterveiligheid, natuur en waterkwaliteit, zoetwaterbeschikbaarheid en bevaarbaarheid. 

Eerste stap: nieuw rivierenbeleid

In 2024 heeft het programma IRM de gezamenlijke toekomstvisie op het rivierengebied klaar. Vastgesteld in een Programma onder de Omgevingswet (POW) voor IRM waarin ook nieuw beleid is opgenomen voor rivierbodemligging en afvoercapaciteit. En een gezamenlijke visie voor de toekomstige integrale samenwerking in het gebied.  

Voorafgaand aan deze vaststelling legt IRM in 2024 het Ontwerp POW, met een milieueffectrapportage als bijlage, ter inzage. 

Integrale aanpak is nodig

Scheepvaart, landbouw, wonen en woningbouw, recreatie, landbouw, ondernemen, natuur, zoetwatervoorziening, verstedelijking: er zijn veel gebiedsgebruikers en opgaven in het Nederlandse rivierengebied. Ook moet rekening worden gehouden met vraagstukken als duurzame energieopwekking en stikstof. 

Rijk en regionale overheden willen zoveel mogelijk doelen realiseren, maar niet alles kan. Daar is simpelweg geen ruimte voor. Er moeten dus keuzes worden gemaakt en een nieuwe balans worden gevonden in het gezamenlijke gebruik van het rivierengebied. 

Daar komt bij dat elke keuze voor de ene rivier of een specifiek gebied, elders in het systeem impact heeft. Daarom beziet IRM het rivierengebied als geheel en pakt het programma opgaven samen en in samenhang aan. 

IRM werkt aan hoogwaterveiligheid, natuur en waterkwaliteit, zoetwaterbeschikbaarheid, bevaarbaarheid en een (economisch) aantrekkelijke leefomgeving. Dit wordt afgestemd met andere ruimtegebruikers, zoals voor woningbouw en energieopwekking. 

Integraal werken in het rivierengebied is niet nieuw. Binnen projecten gebeurt dit al langer. Nieuw is de integrale afweging op het niveau van het hele riviersysteem. Daarvoor is IRM nodig. 

Eerste herijking van de voorkeursstrategieën Deltaprogramma’s Rijn en Maas

IRM is natuurlijk niet de eerste stap in de ontwikkeling en het beheer van het rivierengebied. Het werk aan onze rivieren staat nooit stil. IRM is daarom een logische doorontwikkeling, volgend op programma's zoals ‘Ruimte voor de River’ en ‘Maaswerken’, complementair aan bestaande programma’s zoals het ‘Hoogwaterbeschermingsprogramma’ en uitvoeringsgericht op basis van nationaal en internationaal beleid zoals het ‘Nationaal Waterprogramma’.  

De ecologische systeemopgave van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) voor het Maas- en Rijngebied wordt meegenomen in het Programma onder de Omgevingswet voor IRM. 

IRM is bovendien de eerste herijking van de voorkeursstrategieën Rijn en Maas van het Nationaal Deltaprogramma. Voor het Maas- en Rijngebied geeft het programma invulling aan de in november 2022 gepresenteerde beleidslijn van het kabinet om water en bodem sturend te laten zijn bij de inrichting van ons land. 

In de ontwikkeling van IRM vindt voortdurend afstemming plaats met andere ontwikkelingen in het rivierengebied. 

Meer weten? 

Kijk op de website voor meer informatie over IRM: www.bouwplaatsirm.nl. Hier kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief van IRM.  

Heb je vragen? Mail dan naar info@bouwplaatsirm.nl