Wat staat er in het Deltaprogramma?

In het Deltaprogramma gaat het om het op orde krijgen van de huidige en toekomstige veiligheid van de Nederlandse delta. En daarbij de juiste maatregelen te nemen voor een waterveilig en aantrekkelijk Nederland, dat klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht en kan beschikken over  voldoende zoetwater.

Er zijn vijf deltabeslissingen voorbereid, die in 2014 zijn voorgelegd aan het kabinet. Deze beslissingen gaan over:

  1. de veiligheid van onze (primaire) dijken en andere waterkeringen;
  2. de beschikbaarheid en verdeling van zoetwater;
  3. het peil van het IJsselmeer;
  4. de manier waarop het Rijnmond- en Drechtstedengebied veilig kan blijven zonder aan economische waarde in te boeten;
  5. de manier waarop bij de bouw van woonwijken en wegen rekening kan worden gehouden met water.

Na de oorspronkelijke Deltawerken, die ons sinds de watersnoodramp in 1953 beschermen tegen het water, vormen bovenstaande deltabeslissingen ‘de Deltawerken van de toekomst’. Elk jaar, op Prinsjesdag, verschijnt een nieuw Deltaprogramma, dat de voortgang van de uitwerking en uitvoering van de deltabeslissingen, voorkeursstrategieën en deltaplannen beschrijft.