Samen de klimaatmaatregelen in steden vormgeven

Op 26 maart nam Deltacommissaris Wim Kuijken de nieuwe uitgave ‘Klimaatadaptatie en Omgevingswet - Living Lab Overijssel’ in ontvangst. Het boekje werd aangeboden door de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman, watergraaf Stefan Kuks van waterschap Vechtstromen en auteur Peter van Rooy. Van Rooy schreef het boekje namens Living Lab Ruimtelijke Adaptatie Overijssel, het eerste living lab voor ruimtelijke adaptatie in Nederland, mogelijk gemaakt door het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Wim Kuijken neemt nieuwe uitgave ‘Klimaatadaptatie en Omgevingswet – Living Lab Overijssel’ in ontvangst

Het onderzoek naar de vraag: ‘Hoe geef je klimaatmaatregelen samen vorm?’ leverde diverse tips en aanbeveling op voor ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen om het gesprek met mensen in stad of dorp aan te gaan over klimaatregelen in de stad.

Zonder de inzet van particulieren en ondernemers gaat klimaatadaptatie niet goed lukken. Particuliere initiatieven maken alleen een echte kans met professionele ondersteuning van overheden die samen een netwerk vormen en samen opereren. Dit is één van de conclusies uit het veldonderzoek van het Living Lab Overijssel. De deltacommissaris bevestigt dit.  ‘De overheid heeft hier een rol om zaken te initiëren en tot uitvoering te brengen, maar ook een belangrijke rol om aan te sluiten bij particulieren initiatieven en deze te ondersteunen.’ Ook benadrukte Wim Kuijken dat het verbinden van kennis en het borgen daarvan cruciaal is voor deze opgave. Deze kennisfunctie zal in het Deltaprogramma 2019 aandacht krijgen.

Klimaatadaptatie en Omgevingswet boekjes

Living Lab Overijssel

In het kader van het op te stellen Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, vanuit het Deltaprogramma, werd in 2016 gestart met Living Labs Ruimtelijke Adaptatie. Hiervoor zijn stimuleringsmiddelen uit net Deltafonds beschikbaar gekomen. Het doel is vernieuwend te werken aan het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van stedelijk gebied. De drie grote Twentse steden werden in 2016 samen met de IJssselvechtdelta tot het eerste Living Lab Ruimtelijke Adaptatie in Nederland benoemd. Inmiddels wordt er hard gewerkt om het stedelijk gebied bestand te maken tegen veranderingen in het klimaat. De overheden werken hiervoor intensief met elkaar samen met bewoners, ondernemers en kennisinstellingen binnen het Living Lab Overijssel.

Download het boekje als PDF.