Reactie deltacommissaris Co Verdaas op hoofdlijnenakkoord

Vandaag is het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB gepresenteerd, waarin de partijen aangeven dat Nederland zich verder moet aanpassen aan de klimaatverandering. Het is goed dat de partijen de noodzaak onderstrepen van het nemen van maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. “Het akkoord biedt een goede basis om Nederland met elkaar klimaatrobuust te maken”, aldus deltacommissaris Co Verdaas.

Verdaas: “De beschikbaarheid van voldoende zoetwater is een urgent probleem, voor de landbouw, industrie, ons drinkwater en de natuur. Met het Deltaprogramma zetten de overheden zich daar gezamenlijk voor in. In een laaggelegen land als Nederland heeft het prioriteit dat onze dijken op orde zijn en dat er voldoende geld beschikbaar is voor het onderhoud aan onze waterkeringen en het versterken van de dijken. Goed dat de partijen in het akkoord op hoofdlijnen benoemen dat de veiligheid achter de dijken actie behoeft en dat het belang van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van het Rijk en de waterschappen wordt onderstreept.”

Rivierverruiming is ook afgesproken door de partijen. Verdaas: “Dit is belangrijk voor het tegengaan van rivierbodemerosie en verdroging van uiterwaarden en bevordert de waterveiligheid en de binnenvaart. Ook goed dat er wordt ingezet op toekomstbestendige bouw waarbij er rekening wordt gehouden met water en bodem.”

“Veel moet nog nader worden uitgewerkt in het regeerprogramma”, aldus Verdaas. “Dit ga ik nauwgezet volgen en hierbij bieden we natuurlijk de kennis en ervaring van het Deltaprogramma aan.”