Strategiedocument Zoetwater - Hoge Zandgronden Zuid-Nederland 2022-2027

Alle zoetwaterregio’s van het Deltaprogramma hebben regionale strategieën opgesteld ter onderbouwing van de maatregelen in hun gebied voor het Deltaplan Zoetwater 2022-2027 (fase 2). Dit is het regionale strategiedocument van Hoge Zandgronden Zuid-Nederland.