Dashboard Signaalportaal - Lage rivierstanden Rijn

  • Visuele statistieken lage rivierstanden Rijn

    Deze staafdiagram toont het aantal dagen waarbij de 7-daags gemiddelde Rijnafvoer bij Lobith kleiner of gelijk was aan twee lage afvoer grenzen, namelijk kleiner of gelijk aan 1020m3/s en tussen 1020 en 1100 m3/s (periode 1910-2021). De grenswaarde van 1020 m3/s komt gemiddeld ongeveer 20 dagen per jaar voor.

Wat betekent een lage rivierafvoer?

Voor de gebieden in Nederland waar water aangevoerd kan worden vanuit de grote rivieren is de rivierafvoer, naast de neerslag en verdamping bepalend voor de beschikbaarheid van zoetwater. Een lage rivierafvoer van de Rijn (weinig neerslag in het stroomgebied in Duitsland en Zwitserland) betekent minder directe wateraanvoer vanuit de rivier naar het achterland en geen aanvulling van het IJsselmeer als zoetwatervoorraad.

Daarnaast heeft een lage rivierafvoer los van de droogte ook consequenties voor de scheepvaart en koelwatervoorziening.

Waarom is dit van belang?

Veel functies zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van zoetwater. Voor het westen, noorden en midden Nederland kan die beschikbaarheid in een periode met weinig neerslag op peil gehouden worden door aanvoer van rivierwater. Een lage afvoer, zeker in het zomerhalfjaar, is een ondersteunend signaal voor droogte.

Daarnaast geeft het aantal dagen per jaar met een lage afvoer aan hoe vaak er beperkingen zijn voor de scheepvaart op de rivieren.

Regionale verschillen

Rijn afvoer is van belang voor groot deel van Nederland.

Berekeningswijze

De brongegevens zijn afkomstig van het Landelijk Meetnet Water (LMW) van Rijkswaterstaat. De gevalideerde tijdreeks voor afvoer Lobith met een (kleinste) interval van 10 minuten waarden zijn geaggregeerd tot een daggemiddelde afvoer. Vervolgens is per jaar het aantal dagen bepaald met een daggemiddelde afvoer kleiner of gelijk aan 1020 m3/s.