Dashboard Signaalportaal - Zoutwateronttrekkingen

  • Visuele statistieken zoutwateronttrekkingen per sector

    Deze (gestapelde) staafdiagram toont de zout oppervlaktewateronttrekking per sector in mln m3/jaar (periode 1981–2020). Er worden twee sectorgroepen onderscheiden: elektriciteitscentrales en industrie/delfstoffen/afvalbeheer. In 2002 is sprake van een methodebreuk voor de gegevens van industriële bedrijven en elektriciteitscentrales: vóór 2002 is er een vijfjaarlijkse meting via een steekproef, na 2002 een jaarlijkse meting voornamelijk gebaseerd op registraties. De brongegevens zijn afkomstig uit de elektronische Milieu Jaarverslaglegging van elektriciteitscentrales en industriële bedrijven.