Hoe is de besluitvorming van het Deltaprogramma?

Het nieuwe waterveiligheidsbeleid is tot stand gekomen via het nationale Deltaprogramma (bestaande uit overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven), waarvan de stand van zaken ieder jaar in het jaarlijkse advies van de deltacommissaris aan de Kamer wordt aangeboden via het kabinet.

Daarnaast is er via het overlegorgaan IenM (OIM) regelmatig een gesprek met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Na het vaststellen van de Deltabeslissingen (na Prinsjesdag 2014) is alles overgenomen in de herziening van het Nationaal Waterplan, dat uitgebreid en volgens procedure ter inzage heeft gelegen voor het hele Nederlandse publiek en waar men zienswijzes op in kon dienen. Zie ook Hoe kunnen burgers meedenken/meepraten over het Deltaprogramma?