Effectmodules in het Deltaprogramma Zoetwater 2019

Om economisch onderbouwde afwegingen te kunnen maken voor het Deltaprogramma Zoetwater zijn vijf effectmodules ontwikkeld die het effect van droogte en zoetwatermaatregelen op de hydrologie vertalen in een economisch effect op de maatschappij. Deze modules sluiten technisch aan op het Nationaal Water Model. Hiermee kan het huidige en toekomstige droogterisico worden berekend, maar ook de baten van zoetwatermaatregelen. Dit is belangrijke input voor een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA). In dit rapport worden vier van de vijf effectmodules van het zoetwaterinstrumentarium beschreven die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. De effectmodules representeren de gebruiksfuncties die de grootste economische effecten van droogte ondervinden: Landbouw, Scheepvaart, Drinkwater en Industrie. De effecten op natuur worden in aparte rapporten behandeld. De effectmodules maken gebruik van bestaande effectmodellen, zoals Agricom, en speciaal voor het Deltaprogramma Zoetwater ontwikkelde economische nabewerkingen, waaronder de Prijstool landbouw. De effecten op andere gebruiksfuncties zijn in de meeste gevallen verwaarloosbaar, zoals recreatie, of worden meegenomen in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, zoals gezondheidseffecten van hittestress en schade aan infrastructuur. De effectmodules vormen de stap tussen de knelpuntenanalyse zoetwater en de maatschappelijke kosten-baten analyse zoetwater (deze wordt verwacht in 2020).