Animatie 'Nationaal Deltaprogramma in 90 sec.'

De animatie toont in 90 seconden wat overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, samenwerkend in het nationaal Deltaprogramma, doen om Nederland – nu en in de toekomst – klimaatbestendig te maken. Aan de orde komen de opgave, de oplossingen, de samenwerkende partijen, de ritmiek van voortgang en rapporteren en het budget.

De animatie is voor iedereen te downloaden via de nieuwe Toolkit Communicatie op www.deltaprogramma.nl en vrij te gebruiken in de eigen communicatiemiddelen en – kanalen. De animatie staat ook op YouTube. Van daaruit is deze te embedden op andere webpagina's.

Animatie 'Nationaal Deltaprogramma in 90 sec.'

Nederland Waterland

60% overstroomt als we niets doen

Het klimaat verandert
De zeespiegel stijgt
Het weer wordt extremer
Zoetwater is niet vanzelfsprekend

Dit raakt iedereen
We nemen al maatregelen, nu en in de toekomst

We bouwen dijken
Versterken de kustlijn
We houden water vast
Richten de ruimte anders in

Daarom is er het Nationaal Deltaprogramma
Doel 2050:
Veilig tegen overstromingen
Voldoende zoetwater
Weerbaar tegen extreem weer
Nu en in de toekomst
Op basis van actuele kennis

We werken samen
Wie?
Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen
Kennisinstituten
Omwonenden
Bedrijven en maatschappelijke organisaties
Deltacommissaris – Regie

De koers tot 2050 en verder
Continu signaleren en bijstellen
Jaarlijks rapporteren met prinsjesdag
Zesjaarlijks herijken

Jaarlijks ruim 1 miljard euro beschikbaar

Alles op alles voor een veilige en leefbare delta

Nationaal Deltaprogramma
www.deltaprogramma.nl