Bijdrage voor klimaataanpak op Goeree-Overflakkee

Waterschap Hollandse Delta en gemeente Goeree-Overflakkee hebben een bijdrage ontvangen van ruim €500.000 uit de Impulsregeling klimaatadaptatie van het Rijk. De toekenning van de subsidie valt samen met de ondertekening van de klimaatadaptatiestrategie en -uitvoeringsagenda voor Goeree-Overflakkee die op 12 oktober plaatsvond in aanwezigheid van deltacommissaris Peter Glas.   

Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda

Het wordt warmer, droger, natter en de zeespiegel stijgt. Dit leidt over de hele wereld steeds vaker tot ernstige problemen. De afgelopen jaren is op Goeree-Overflakkee door gemeente, waterschap en experts hard nagedacht over een strategie om het eiland klimaatbestendig te maken. Op 12 oktober ondertekenden Harry Wagemakers, heemraad van waterschap Hollandse Delta, en wethouder Tea Both van gemeente Goeree Overflakkee, de hieruit resulterende, klimaatadaptatiestrategie en -uitvoeringsagenda. De strategie geeft aan hoe Goeree-Overflakkee zich aanpast aan het veranderend klimaat en in de uitvoeringsagenda staan de concrete plannen. Zo is beschreven dat overheidspartijen samen maatregelen nemen in de gemeente zoals aanpassingen aan afwateringssystemen en vergroening van het openbaar gebied. En dat zij ervoor zorgen dat klimaatadaptatie vast onderdeel van beleid wordt bijvoorbeeld bij nieuwbouwprocessen. Er staat ook in dat inwoners worden gestimuleerd tot het nemen van maatregelen, zoals het vergroenen van tuinen.

Deltacommissaris Peter Glas (rechts) met Harry Wagemakers (heemraad van waterschap Hollandse Delta) en Tea Both (wethouder gemeente Goeree Overflakkee).
Deltacommissaris Peter Glas (rechts) met Harry Wagemakers (heemraad van waterschap Hollandse Delta) en Tea Both (wethouder gemeente Goeree Overflakkee).

Subsidie impulsregeling klimaatadaptatie

Niet alleen Goeree-Overflakkee werkt aan klimaatadaptatie. In Nederland werken gemeenten met andere overheden binnen het Deltaprogramma aan het gezamenlijke doel om in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te zijn. De impulsregeling klimaatadaptatie is bedoeld om dit proces te versnellen. Het toegekende bedrag van ruim €500.000 gebruikt Goeree-Overflakkee om adaptatiemaatregelen versneld uit te voeren, om al geplande ruimtelijke maatregelen uit te breiden met adaptatiemaatregelen, en om nieuwe adaptatiemaatregelen op te pakken.

Klimaatproblemen Goeree-Overflakkee 

Het belang van klimaatrobuustheid werd verder onderstreept door deltacommissaris Peter Glas. Hij was bij de ondertekening aanwezig en sprak, samen met de andere genodigde bestuurders met een aantal inwoners van de Westelijke Achterweg in Middelharnis. De inwoners ondervinden, bij extreme regenval in de zomer, regelmatig ernstige wateroverlast. Werkzaamheden om overlast te beperken, zoals nieuwe ondergrondse riolen en een waterberging, kunnen nu versneld uitgevoerd worden. Ook andere plannen uit de uitvoeringsagenda kunnen, dankzij de subsidie, snel in gang gezet worden.