Reactie Deltacommissaris Peter Glas op Klimaatsignaal’21 KNMI

Op 25 oktober heeft het KNMI het Klimaatsignaal’21 gepresenteerd met de nieuwste inzichten over de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland. Het signaal gaat in op de zeespiegelstijging, extreme neerslag, droogte en het stedelijke klimaat. Het KNMI-rapport laat zien dat de zeespiegel voor de Nederlandse kust rond 2100 tot 1,2 meter kan stijgen ten opzichte van het begin van deze eeuw als de uitstoot van broeikasgassen niet afneemt. En dat zelfs een snellere en hogere stijging niet is uit te sluiten als nu nog onzekere processen in het afsmelten van Antarctica later deze eeuw bij verdere opwarming daadwerkelijk gaan optreden. In de rivieren neemt in de zomer de kans op laagwater toe en in de winter worden de rivierafvoeren hoger. De kans op droogte in het voorjaar en in de zomer neemt toe, de buien worden extremer en met name in de steden wordt het heter.

Deltacommissaris Peter Glas: “Het KNMI klimaatsignaal’21 bevestigt dat het voor ons laaggelegen land essentieel is dat de CO2-emissies mondiaal omlaag gaan en dat we extra tempo moeten maken binnen het Deltaprogramma met de maatregelen waarmee we in 2050 weerbaar zijn tegen overstromingen, zoetwatertekorten en extreem weer. Dat doen we door waterkeringen te versterken, de kustlijn te onderhouden, zoetwatervoorraden in oppervlaktewater en grondwater te behouden en een nieuwe balans te vinden tussen vasthouden en afvoeren van regenwater in landelijk en stedelijk gebied.

De zeespiegelscenario’s van het KNMI laten zien dat eind deze eeuw de bestaande aanpak mogelijk niet meer volstaat en meer ingrijpende keuzes voor het waterbeheer en ruimtelijke inrichting nodig kunnen zijn. Deze nieuwste wetenschappelijke inzichten vergroten de urgentie om de voorbereiding op deze keuzes nu al ter hand te nemen. Tegelijkertijd moeten we er nu bij onze ruimtelijke inrichting al rekening mee houden dat we onze strategieën op termijn moeten aanpassen en dus goed kijken waar we bouwen en ervoor zorgen dat we dat op een toekomstbestendige manier doen.”

Het KNMI Klimaatsignaal’21 is een eerste doorvertaling voor Nederland van het IPCC-rapport van 9 augustus waarin internationale wetenschappers de nieuwste inzichten over de klimaatverandering hebben gebundeld. Het KNMI zal de wetenschappelijke inzichten verder uitwerken in nieuwe klimaatscenario’s voor Nederland die in 2023 uitkomen. Aan de hand van de scenario’s wordt beoordeeld of de maatregelen in het Deltaprogramma tot 2050 eventueel versneld uitgevoerd moeten worden en er extra maatregelen nodig zijn. Tegelijkertijd worden binnen het Kennisprogramma Zeespiegelstijging de houdbaarheid en oprekbaarheid van de bestaande strategieën uit het Deltaprogramma onderzocht en de mogelijke oplossingen voor de lange termijn in beeld gebracht.

Bekijk hier een animatie over het Klimaatsignaal'21